Nedělní ohlášky: 4/3/2018

Dolní Němčí – oznámení:

§ Dnes odpoledne začíná křížová cesta již ve 13,30 hodin. Od 14 hodin jste zváni do Misijní netradiční cukrárny v kulturním domě.

§ Sbírka na Haléř sv. Petra: 15 800 Kč. Ostatní dary: 4 000 K. Pán Bůh zaplať!

§ V pondělí nejsou hodiny náboženství ve škole.

§ V úterý v 17 hodin je Misijní klubko a ve čtvrtek v 17 hodin je malá scholička.

§ Ve středu v 17 hodin povedou křížovou cestu žáci II. stupně (6. – 9. třída). Sraz dětí je v 16:50 hodin. Křížová cesta i mše svatá je pro všechny děti, takže spolu s nimi přijďte. 

§ Ve čtvrtek v 18,30 hodin ve farní dvoraně je další hodina Postní večerní školy. Začneme probírat obřady jednotlivých svátostí.

§ Křížová cesta je i v pátek přede mší svatou (vedou ministranti).

§ Josefové vybírají v sakristii na mši svatou a kostel.

§ Začíná se přihlašovat na letní farní tábor. Více informací na přihlášce vzadu v kostele a ve farním listu.

§ V sobotu má úklid skupina č. 3

Horní Němčí – oznámení:

· Od 14 hodin jste zváni do Misijní netradiční cukrárny v kulturním domě v Dolním Němčí.

· Sbírka na Haléř sv. Petra: 9 200 Kč.

Nedělní ohlášky: 25/2/2018

Dolní Němčí – oznámení:

§ Měsíční sbírka: 15 210 Kč. Františky darovaly na kostel 2 600 Kč. Ostatní dary: 2 500 K. Pán Bůh zaplať!

§ V úterý v 17 hodin je v rámci Misijního klubka tvořivá dílnička na misijní jarmark, který bude v rámci Netradiční cukrárny. Jste všichni srdečně zváni. Ve čtvrtek v 17 hodin je setkání scholičky.

§ Ve středu přede mší svatou je křížová cesta s třeťáky a jejich rodiči. Zvu i další děti také na mši svatou.

§ Ve čtvrtek v 18,30 hodin ve farní dvoraně je další hodiny Postní večerní školy.

§ Na první pátek bude vystavena Nejsvětější Svátost od 9 hodin. Prosím, zapište se do adorační služby vzadu v kostele. V 16 hodin se bude zpovídat, v 17 hodin společná adorace a po mši svaté bude svátostné požehnání. Na první sobotu bude přede mší svatou od 6:45 hodin mariánská pobožnost.

§ Příští neděli 4. března jste již posedmé zváni na netradiční Misijní cukrárnu do kulturního domu od 14 do 17 hodin. Těšit se můžete na dobré zákusky a hlavně příjemnou dětskou obsluhu. Pomocníci, jak děti tak dospělí, se ještě pořád mohou přihlašovat

§ Prosím přihlášené účastníky naší velké pouti po České republice, aby tento týden přinesli zálohu 2000 Kč na faru. Také se bude zapisovat datum narození (cestovní pojištění) a číslo občanky (ubytování).

§ V sobotu má úklid skupina č. 2

Horní Němčí – oznámení:

· Měsíční sbírka: 5 000 Kč. Pán Bůh zaplať!

· Příští neděli 4. března jste již posedmé zváni na netradiční Misijní cukrárnu do kulturního domu v Dolním Němčí od 14 do 17 hodin. Těšit se můžete na dobré zákusky a hlavně příjemnou dětskou obsluhu.

· Prosím přihlášené účastníky naší velké pouti po České republice, aby tento týden přinesli zálohu 2000 Kč na faru. Také se bude zapisovat datum narození (cestovní pojištění) a číslo občanky (ubytování).

Nedělní ohlášky: 18/2/2018

Dolní Němčí – oznámení:

§ Dnes odpoledne ve 14 hodin je v kostele pobožnost křížové cesty (zvláště určená pro vdovy).

§ Dary na kostel 1 500 Kč. Pán Bůh zaplať i za dnešní měsíční sbírku.

§ Protože jsou prázdniny, tento týden není Misijní klubko ani Scholička.

§ Ve čtvrtek v 18,30 hodin ve farní dvoraně je další hodiny Postní večerní školy. Srdečně vás zvu. Účast i na jednom setkání vás může obohatit.

§ Příští neděli je celonárodní sbírka Haléř svatého Petra. Peníze papež František použije pro pomoc těm nejpotřebnějším na celém světě. Pán Bůh zaplať za Vaši štědrost.

§ Pro děti je připravena postní aktivita. Více ve farním listu.

§ Ochotné pomocníky z řad dospělých na Misijní cukrárnu prosíme, ať se hlásí Erice Uhrové.

§ Z organizačních důvodů v děkanátu nebude letos předvelikonoční zpovídání v sobotu před Květnou nedělí, ale již o týden dříve, tzn. v sobotu 17. března 2018.

§ V sobotu má úklid skupina č. 1

image

Horní Němčí – oznámení:

§ Dar na kostel: 1 000 Kč. Dar na kapli: 500 Kč. Pán Bůh zaplať!

§ Příští neděli je celonárodní sbírka Haléř svatého Petra. Peníze papež František použije pro pomoc těm nejpotřebnějším na celém světě. Pán Bůh zaplať za Vaši štědrost.

§ Pro děti je připravena postní aktivita. Více ve farním listu.

image