Nedělní ohlášky: 17/12/2017

Dolní Němčí – oznámení:

§ Dary nemocných: 5 400 Kč. Ostatní dary na kostel: 19 400 Kč. Pán Bůh zaplať!

§ Od pondělí do čtvrtka budou v 7 hodin rorátní zpěvy a modlitby (beze mše svaté). V pátek v 7 hodin je rorátní mše svatá s dětmi, po které mají děti společnou snídani ve farní dvoraně.

§ V pondělí přede mší svatou v 16:45 hodin je pobožnost Hledání noclehu.

§ V úterý je v naší farnosti Adorační den. Je to den modliteb za naši arcidiecézi, otce arcibiskupa a pomocné biskupy. A taky den vzájemných modliteb za kněžský seminář a naši farnost. Od 9 do 17 hodin je příležitost k osobní adoraci. Prosím, zapište se do adorační služby vzadu v kostele. V 17 hodin bude společná adorace a svátostné požehnání.

§ V úterý v 17 hodin je další misijní Klubko ve farní dvoraně. Ve středu není dětská mše svatá. Děti, přijďte v pátek na roráty. Ve čtvrtek scholička není!

§ V sobotu v 17:30 hodin je mše svatá s nedělní platností. V neděli dopoledne bude mše svatá pouze v 7:30 hodin. Ve 14 hodin je otvírání betléma. Můžete si odnést Betlémské světlo. Ve 22 hodin je zpívání koled v kostele a ve 22:30 hodin je půlnoční mše.

§ Příležitost ke svátosti smíření je dnes v neděli od 14 hodin v Uherském Brodě. V úterý v 18 hodin ve Slavkově a Horním Němčí.

§ Štěpáni a Štěpánky, Janové a mládež vybírají v sakristii na kostel a mši svatou.

§ Charita Uherský Brod děkuje farníkům, kteří se zapojili do sbírky potravin. Vybralo se celkem 750 kilogramů, které jsou hned připraveny pomáhat.

§ V sobotu má úklid skupina č. 10

Horní Němčí – oznámení:

§ Dary na opravy kostela: 3 400 Kč. Pán Bůh zaplať!

§ V úterý od 18 hodin je příležitost k předvánoční zpovědi v Horním Němčí i ve Slavkově.

§ Charita Uherský Brod děkuje farníkům, kteří se zapojili do sbírky potravin. Vybralo se celkem 750 kilogramů, které jsou hned připraveny pomáhat.

Záložka pro trvalý odkaz.

Komentáře jsou uzavřeny