Triduum MM v červnu 2018

Triduum v červnu bylo nyní zaměřené na Ducha svatého a jeho dary

Končí školní rok a rozhodly jsme se poděkovat Duchu svatému, za jeho dary a pomodlit se za naše rodiny, studenty, učitele a opatrovatele.

Pátek – Duch svatý působí pokoj, radost a lásku

Někteří z nás si myslí, že Duch je pouhé působení – nehmatatelné, přítomné kolem nás, možná působící hezké pocity, ale nějakým způsobem jen zdánlivé, že není skutečně osobou, ale spíše přízrakem, proto si jen stěží dokážeme Ducha svatého představit jako osobu.

Postava Otce je nám jasnější – malíři ho zobrazují v lidské podobě a obecně míváme s otci nějakou zkušenost. Proto je pro nás jednoduché o Otci uvažovat jako o osobě. Ježíš, Bůh Syn, je také osobou: v evangeliích o něm čteme, jak žil mezi obyčejnými lidmi a většinou dělal běžné věci jako my. Jsme obklopeni jeho obrazy – v každém katolickém kostele vidíme Ježíše na kříži. Pro většinu z nás tak není těžké přijmout, že Bůh Otec a Syn jsou osoby. Ale Duch? Je obtížné vidět ho jako osobu právě proto, že si ho těžko můžeme představit v lidské podobě. Pomodlili jsme se křížovou cestu s přiblížením 9 symbolů Ducha svatého – v Bibli je Duch svatý popisován jako vítr, oheň, oblak, voda, olej, dech, světlo a při Ježíšově křtu na něj sestoupil v podobě holubice.

Papež František uvádí Ducha svatého jako Velkého neznámého našeho života. Kdo z nás se modlí k Duchu svatému? . Je to velký neznámý. On je darem, který nám dává pokoj, učí nás lásce a naplňuje radostí. Prosme Pána »upevňuj v nás… cos nám daroval«. Prosme o milost, aby v nás Pán opatroval Ducha svatého. Kéž nám daruje tuto milost: vždycky opatrovat Ducha svatého v nás, onoho Ducha, který nás učí mít rád, naplňuje nás radostí a vlévá nám pokoj.“

Sobota – Hříchy světa proti darům Ducha svatého

Duch svatý představuje duši, životní mízu církve i každého křesťana. Je Boží láskou, která z našeho srdce činí svůj příbytek a vstupuje s námi do společenství. Duch svatý je stále s námi, stále v nás, v našem srdci. Duch sám je „Boží dar“, dar od Boha, a tomu, kdo jej příjímá, uděluje rozmanité duchovní dary. Darů Ducha sv. je sedm : moudrost, rozum, rada, síla, vědění, zbožnost, bázeň Boží.

Duch svatý je duchem pravdy, je odměna svatých, je občerstvení duší a je světlem těch, kdo jsou v temnotách. Duchu svatý jsi bohatství všech chudobných, poklad milujících, nasycení hladových a útěcha těch, kdo jsou mimo domov. Jsi to právě ty, v němž jsou obsaženy všechny poklady. Přijď ty, který jsi sestoupil na Marii a způsobil, že slovo se stalo tělem, a svou milostí v nás učiň to, cos v Marii učinil skrze milost a přirozenost!

Přijď, Duchu Svatý, a znič v nás všechno, co nám brání, abychom se strávili v Tobě.

Neděle – Ovoce a dary Ducha svatého

Máme rozličné dary podle milosti, která byla dána každému z nás: Kdo má dar prorockého slova, ať ho užívá v souhlase s vírou. Kdo má dar služby, ať slouží. Kdo má dar učit, ať učí. Kdo dovede povzbuzovat, nechť povzbuzuje. Kdo rozdává, ať dává upřímně. Kdo stojí v čele, ať je horlivý. Kdo se stará o trpící, ať pomáhá s radostí.
Ten, který sestoupil, je tedy tentýž, který také vystoupil nade všechna nebesa, aby naplnil všechno, co jest. A toto jsou jeho dary: jedny povolal za apoštoly, jiné za proroky, jiné za zvěstovatele evangelia, jiné za pastýře a učitele, aby své vyvolené dokonale připravil k dílu služby – k budování Kristova těla, až bychom všichni dosáhli jednoty víry a poznání Syna Božího, a tak dorostli zralého lidství, měřeno mírou Kristovy plnosti.
Ovoce Božího Ducha však je láska, radost, pokoj, trpělivost, laskavost, dobrota, věrnost, tichost a sebeovládání. Písmo mluví o Duchu svatém také jako o Přímluvci a Utěšiteli. V jádru tohoto pojmenování je hebrejské slovo goel (tj. ten, který se ujímá vdovy a sirotků). Ježíš při svém loučení učedníkům slibuje, že je nenechá osiřelé. Tento příslib naplňuje sesláním Ducha svatého, který má připomínat Ježíšova slova, povzbuzovat nás, přinášet pokoj, oživovat v nás naději a radostné očekávání Ježíšova definitivního příchodu. Duch svatý je také Duchem pravdy, který zná plány Boží i naše nitro. Jeho úkolem je vést nás po Božích cestách, prozařovat temnoty našich srdcí, napomínat, usvědčovat z hříchu, ukazovat velikost Božího milosrdenství. Duch-Láska rozdmýcháva v našich srdcích plamen lásky, proměňuje naše vztahy k druhým lidem, chce se jich skrze nás dotýkat. Necháme-li ho jednat ve svých životech, učiní z nás nástroje Boží lásky.

Bože, Duchu svatý, klaníme se ti v hloubi svého srdce a děkujeme ti, že v něm přebýváš. Prosíme tě, rozmnož v nás víru, naději a lásku, aby se naše srdce stala tvým pravým chrámem. Neboť ty žiješ a kraluješ s Otcem i Synem po všechny věky věků.
Amen.

Záložka pro trvalý odkaz.

Komentáře jsou uzavřeny