Farní list Dolní Němčí

ZAMYŠLENÍ – Každý může něčím dobrým přispět

Bůh zjednává právo utlačeným, dává chléb lačným, vysvobozuje vězně. Bůh otvírá oči slepým, napřimuje sklíčené, miluje spravedlivé. Bůh chrání přistěhovalce, podporuje sirotka a vdovu… (srov. Ž 146, 7-9).

Nedávno se mě známý zeptal: Jaký je ten váš Bůh? Hlídá vás na každém kroku, jestli plníte jeho přikázání? Sčítá přísně vaše selhání?

To, jaký je náš Bůh, se dozvídáme z Bible, která je plná Božích příslibů, ujištění o jeho lásce a touhy být s člověkem. Nechce, abychom žili v otroctví čehokoli, ale žili ve svobodě.

Jak to dělá? Dělá to prostřednictvím nás lidí. Jsme tady od toho, abychom byli Božím obrazem a přinášeli radostnou zvěst do tohoto světa. Každý má nějaké (i drobné) obdarování, kterým může náš svět dělat lepším. Není málo, když někdo navštíví opuštěné a nemocné lidi, když potěší někoho smutného a bezradného, když projeví jakýkoli zájem o druhého.

Možná si někdy říkáme, že nemáme schopnosti ani možnosti něco změnit. „Copak můžu vysvobozovat lidi z vězení? Nebo chránit lidi bez domova, podporovat sirotky a vdovy? Nemám na to dost prostředků.“ Prostředky třeba nemáme, ale můžeme mít jistotu, že budeme-li chtít pro druhé něco udělat, Bůh bude s námi a s ním se můžeme odvážit čehokoli. Hlavní je chtít..

DOLNÍ NĚMČÍ – nedělní ohlášky

· Sbírka na Charitu: 14 850 Kč. Myslivecký spolek Lanka DN a Honební společenstvo Lanka DN darovaly na kostel 2 000 Kč. Anežky darovali na kostel 2 800 Kč. Martinové darovali 300 Kč. 5 000 Kč na obnovu 12. zastavení křížové cesty. 1 000 Kč na křížovou cestu. Další dary na kostel: 1 500 Kč. Pán Bůh zaplať!

· Rok se svatými – Svatou Anežku Českou si připomeneme v pondělí večer při mši svaté.

· V úterý nemá náboženství 6. a 7. třída!

· V úterý 13. listopadu je v kostele Fatimská mariánská pobožnost v 17:30 hodin.

· V úterý v 17 hodin je Misijní klubko ve farní dvoraně. Ve středu mše svatá pro dětí (zvláště zvu třeťáky). Ve čtvrtek v 17 hodin je scholička na faře.

· Příští neděli je měsíční sbírka.

· Příští neděli bude v rámci oslav 100. výročí vzniku Československé republiky v našem kostele v 16 hodin koncert mužského souboru Schola Gregoriana Pragensis. Vstupné dobrovolné.

· Kateřiny vybírají v sakristii na kostel a mši svatou.

· Tento týden byly nainstalovány kryty na topení, které by měly zabránit začouzení stěny. Topit se začne, jak teplota v kostele klesne pod 12 stupňů. Momentálně se teplota stále drží kolem 14 stupňů. Tento týden by se mělo pokládat linoleum na kůru a zbývá ještě zaizolovat boční kostelní dveře.

· Adventní kalendář pro rodiny s dětmi (František a jesličky) si můžete objednat vzadu v kostele do neděle 18. 11.

· Ve středu 14. 11. v 19 hodin na faře v Brodě se koná přednáška P. Rudolfa Smahela na téma Výchova dítěte v křesťanské rodině.

· Bylo vyhlášeno výběrové řízení na děkanátní účetní s nástupem od 1. 1. 2019. Požadavky a bližší informace jsou na webu farnosti. Přihlášky je potřeba odevzdat do 25. listopadu.

PASTORAČNÍ A EKONOMICKÁ RADA FARNOSTI

V letošním roce skončilo 4leté období farních rad. Proto je potřeba obnovit jmenování. Ekonomickou radu podle stanov jmenuje farář a do pastorační rady volí farnost polovinu členů a druhou polovinu jmenuje kněz. V současné době jsou členové pastorační rady: Pavlína Bobčíková, Františka Daníčková, Jana Fibichrová, Marie Tinková, František Ježek, Božena Krhovská, Alois Michalec, Stanislav Kelíšek, Martina Smetanová, Vladimír Stojaspal a František Šmíd. Prosím vás, abyste do příští neděle 18. listopadu napsaly své návrhy na kandidáty do pastorační rady. Můžete napsat jedno jméno ale také klidně více. Můžete napsat někoho ze současných členů ale také úplně nové lidi, u kterých předpokládáte, že by tuto službu ve farnosti přijali. Své návrhy můžete dávat vzadu v kostele do krabice nebo do schránky na faře nebo osobně knězi, Boženě Tinkové, Pavlovi Stojaspalovi nebo Erice Uhrové. Podle počtu navržených kandidátů, kteří budou souhlasit s případnou účastí v pastorační radě, kněz rozhodne o počtu členů rady a tedy i počtu volených kandidátů. A v neděli 9. prosince se budou konat volby po ranní i hrubé mši svaté.

PŘIPRAVUJEME SE NA NEDĚLI: 18/11/2018

1. ČTENÍ Př 31,10-13.19-20.30-31

Řádnou ženu, kdo ji najde? Větší cenu má než perly. Srdce jejího manžela na ni spoléhá, o zisk nemá nouzi. Přináší mu jen prospěch, nikdy škodu po všechny dny svého života. Shání vlnu a len, pracuje radostnou rukou. Svýma rukama sahá po kuželi, její prsty se chápou vřetena. Svou dlaň otvírá ubožákovi, své rámě nabízí chudákovi. Půvab zklame, krása prchne, zato žena, která ctí Hospodina, zaslouží si chválu. Dejte jí z výtěžku jejích rukou, neboť u bran ji chválí její díla.

2. ČTENÍ 1 Sol 5,1-6

Co se týká času a chvíle (příchodu Páně), není třeba, bratři, abychom vám o tom psali. Víte totiž sami velmi dobře, že onen den Páně přijde jako zloděj v noci. Až budou (lidé) říkat: „Je pokoj a bezpečí“, tu na ně znenadání přitrhne záhuba jako porodní bolesti na těhotnou ženu. Nebudou moci uniknout. Ale vy, bratři, nejste ve tmě, že by vás ten den překvapil jako zloděj. Vy všichni jste přece synové světla a synové dne, noc ani tma nemá nad vámi (právo)! Nesmíme se tedy oddávat spánku jako ostatní, ale naopak: zůstaňme bdělí a střízliví.

EVANGELIUM Mt 25,14-30

Ježíš řekl svým učedníkům toto podobenství: „Jeden člověk se chystal na cesty, zavolal si služebníky a svěřil jim svůj majetek. Jednomu dal pět hřiven, druhému dvě a třetímu jednu, každému podle jeho schopností, a odcestoval. Ten, který dostal pět hřiven, hned šel, (podnikavě) jich využil a vyzískal pět dalších. Stejně i ten, který dostal dvě, vyzískal dvě další. Ale ten, který dostal jednu, šel, vykopal v zemi (jámu) a peníze svého pána ukryl. Po delší době se pán těch služebníků vrátil a dal se s nimi do účtování. Přistoupil ten, který dostal pět hřiven, přinesl s sebou pět dalších a řekl: `Pane, pět hřiven jsi mi svěřil, hle – dalších pět jsem vydělal.‘ Pán mu řekl: `Správně, služebníku dobrý a věrný. Málo jsi spravoval věrně, mnoho ti svěřím. Pojď se radovat se svým pánem.‘ Přistoupil i ten, který dostal dvě hřivny, a řekl: `Pane, dvě hřivny jsi mi svěřil, hle – další dvě jsem vydělal.‘ Pán mu řekl: `Správně, služebníku dobrý a věrný. Málo jsi spravoval věrně, mnoho ti svěřím. Pojď se radovat se svým pánem.‘ Přistoupil pak i ten, který dostal jednu hřivnu, a řekl: `Pane, vím, že jsi tvrdý člověk; sklízíš, kde jsi nesel, a sbíráš, kde jsi nerozsypal. Měl jsem strach, a proto jsem tvou hřivnu ukryl v zemi. Tady máš, co ti patří.‘ Pán mu odpověděl: `Služebníku špatný a líný! Věděl jsi, že sklízím, kde jsem nesel, a sbírám, kde jsem nerozsypal? Měl jsi tedy moje peníze uložit u směnárníků a já bych si při návratu vyzvedl i s úrokem, co je moje. Vezměte mu tu hřivnu a dejte tomu, který má deset hřiven. Neboť každému, kdo má, bude dáno a bude mít nadbytek. Kdo nemá, tomu bude vzato i to, co má. A tohoto služebníka, který není k ničemu, hoďte ven do temnot. Tam bude pláč a skřípění zubů.'“

EUCHARISTICKÁ HODINA – čtvrtek, 14 – 15 hodin

Komentáře jsou uzavřeny