ZAMYŠLENÍ – V životě se musíme vyrovnávat pořád s něčím novým

Dovedu žít v odříkání a dovedu žít v hojnosti. Seznámil jsem se důvěrně se vším: se sytostí i hladověním, s nadbytkem i nedostatkem. Všechno mohu v tom, který mi dává sílu. Ale jste hodní, že jste mi pomohli v mém tíživém postavení. (Fil 4,12-14)

Život přináší různé situace, kdy se musímepořád s něčím nově vyrovnávat. Někdy vše běží jak „po drátkách“, jindy ale naopak. Ať už je to finanční nejistota a nezajištěnost, nouze, neharmonické vztahy, nemoc, kodrcající výchova dětí, nejrůznější kolize a karamboly… Náročné situace nás mohou buď „položit“, nebo z nich můžeme „vytěžit“.

Dnešní „covidová“ doba je náročná specifickým způsobem. Nemůžeme dělat, co bychom chtěli a měli, věci jdou jinak, než jsme si plánovali. Musíme se vyrovnávat s novými, mnohdy dosud „neznámými“ poměry. Jak se s takovými náročnými situacemi vyrovnávat? Buď je můžeme řešit jen vlastními silami. Tam ale hrozí, že naše síly někdy dojdou. Nebo sílu můžeme čerpat ze známé „trojice“ – víry, naděje a lásky:

Víra je jistotou a posilou, že nejsme na nic sami, protože Ježíš slíbil, že bude pořád s námi. Naděje je jakýsi pohled dopředu k Bohu. Dodává nám odvahu, abychom se nevzdávali, dává našemu konání smysl. A láska? Ta je v této trojici největší. Jistota, že nás Bůh miluje, nás uschopňuje i v těžkých chvílích vidět potřeby druhých a podat jim pomocnou ruku.

NEDĚLNÍ OHLÁŠKY

· Letošní padesátníci darovali na kostel 8 000 Kč. Rodiče dětí, které byly letos u 1. svatého přijímání darovali 2 500 Kč. Myslivci z Dolního Němčí darovali 2 000 Kč. Ročník 1945 daroval 1 000 Kč. Další dary: 1 500 Kč. Pán Bůh zaplať!

· Fatimská mariánská pobožnost se v úterý 13. 10. bude vysílat přes AudioKostel.

· Náboženství se na škole v tomto týdnu učí jako obvykle.

· Příští neděli se nekoná sbírka na misie. Náhradní termín bude vyhlášen později Arcibiskupstvím.

· Rodina Stojaspalova, Komenského 245, vybírá fotografie na dušičková tabla. 2 ks fotografií o rozměru 10×15 cm a 70 Kč přineste nejpozději do 28. října. Na fotky zezadu připište jméno, datum narození a úmrtí zesnulého.

· Přednáška P. Leoše Ryšky SDB pořádaná Cyrilometodějskou křesťanskou akademií v Uherském Brodě se ve středu 14. října z důvodu vládních opatření v boji s koronavirem neuskuteční. Ze stejného důvodu se neuskuteční ani pouť do Koclířova, která byla naplánována na sobotu 17. října. Kdo pouť již zaplatil, může se pro peníze zastavit na faře v Uherském Brodě.

OTEVŘENÝ KOSTEL (předsíň) 8 – 18 hodin

FARNOST DOLNÍ NĚMČÍ A NOUZOVÝ STAV

Vzhledem k vyhlášeným nařízením nouzového stavu budou do neděle 25. 10. 2020 platit tato opatření:

Mše svaté se konají bez účasti věřících. (Pouze rodina, která dala úmysl, v max. poštu 10 osob)

– Ti, kteří se nemohou bohoslužby zúčastnit, jsou dispenzováni od fyzické účasti na nedělní mši svaté.

– Bohoslužby budou ve všední den vysílány přes AudioKostel a v neděli také na YouTube.

– Svátost smíření si můžete telefonicky domluvit s knězem.

Předsíň kostela bude otevřena od 8 do 18 hodin k osobní modlitbě.

– AudioKostel opět ve 20 hodin vysílá modlitbu růžence za ukončení pandemie.

PŘIPRAVUJEME SE NA NEDĚLI: 18/10/2020

V životě přicházejí chvíle, kdy se člověk ocitá před závažným rozhodnutím. Někdy jde o to, že zůstat věrný víře, znamená riskovat majetek, postavení, výhody… Modleme se dnes o dar odvahy a věrnosti pro sebe, naše blízké a také představitele církve.

1. ČTENÍ Iz 45,1.4-6

Otevíráme Deuteroizaiáše, tedy text vzniklý v babylonském zajetí (6. stol. př. Kr.), kdy je Izrael, stejně jako Jeruzalém, zcela vypleněn. Prorok předpovídá znovuvybudování města i chrámu. Bůh k tomu použije pohanského perského vládce Kýra (557–529 př. Kr.)! Jemu jsou přiřčeny tituly, které později budou vztaženy k mesiáši: pastýř, vyvolený…

Tak praví Hospodin o svém pomazaném Kýrovi: „Vzal jsem ho za pravou ruku, abych mu podmanil národy, abych odpásal bedra králů, abych před ním otevřel vrata, aby žádná brána nezůstala uzavřena. Pro svého služebníka Jakuba, pro Izraele, svého vyvoleného, zavolal jsem tě jménem, poctil jsem tě, i když jsi mě neznal. Já jsem Hospodin, jiný není, není Bůh mimo mne. Přepásal jsem tě, i když jsi mě neznal, aby se poznalo od východu slunce i od západu, že mimo mne jiný není. Já jsem Hospodin, a nikdo jiný.“

2. ČTENÍ 1 Sol 1,1-5b

List Soluňanům (též zvaný Tesalonickým) je nejstarší novozákonní dokument, snad z roku 51 po Kr. Svatý Pavel v něm oslovuje církev, která prošla pronásledováním ze strany Židů i pohanů.

Pavel, Silván a Timotej soluňské církevní obci, která je ve spojení s Bohem Otcem a s Pánem Ježíšem Kristem. Milost vám a pokoj! Stále děkujeme Bohu za vás za všechny, když si vás připomínáme ve svých modlitbách. Před naším Bohem a Otcem vzpomínáme bez přestání, jak je vaše víra účinná, láska obětavá a naděje v našeho Pána Ježíše vytrvalá. Víme o vašem vyvolení, bratři Bohem milovaní. Když jsme vám přinesli evangelium, nebyla to jen pouhá slova, naopak: bylo to provázeno projevy moci, činností Ducha svatého a hlubokým přesvědčením.

EVANGELIUM Mt 22,15-21

Krátce před Ježíšovou smrtí o Velikonocích ho farizeové ostře napadají, ale ani on je nijak nešetří. Placení daně Římu bylo chápáno jako područenství okupaci, nesouhlas by znamenal vzpouru. Ježíš obrátí hovor zcela jinam. Žádný Izraelita plnící Tóru (Zákon) nesměl mít u sebe jakékoli zpodobení člověka či zvířete. To se chápalo jako projev modloslužby.

Farizeové odešli od Ježíše a uradili se, jak by ho chytili za slovo. Poslali k němu své učedníky zároveň s herodovci, aby mu řekli: „Mistře, víme, že jsi pravdomluvný a že učíš cestě k Bohu podle pravdy. Nedbáš lidských ohledů, nehledíš totiž na to, čím kdo je. Pověz nám tedy: Co myslíš, je dovoleno platit daň císaři, nebo ne?“ Ježíš prohlédl jejich zlý úmysl a odpověděl: „Co mě pokoušíte, pokrytci? Ukažte mi peníz, kterým se platí daň!“ Podali mu denár. Zeptal se jich: „Čí je to obraz a nápis?“ Odpověděli: „Císařův.“ Tu jim řekl: „Dávejte tedy, co je císařovo, císaři, a co je Boží, Bohu.“

ZAMYŠLENÍ

V textech 21.–25. kapitoly Matoušova evangelia jde o všechno. Farizeové a znalci zákona nepřijímají Ježíšovo poselství, neuvěřili. Ale již nezbývá žádný čas na vysvětlování. Ježíš tedy tyto „vzorné“ věřící, kteří jím pohrdají a napadají ho, jako by byl falešný prorok, velmi ostře usvědčuje z jejich pokrytectví. Sami se považují za čisté před Bohem. A právě na těchto lidech se před zástupem ukazuje, že jejich vzorné plnění Tóry je pochybné hned v prvním a největším přikázání. Vždyť žádný Izraelita nesměl mít u sebe obraz člověka ani zvířete, protože to bylo považováno za modloslužbu. Proto si Ježíš vyžádá denár od nich a nikoli od někoho z učedníků ani ho nevytáhne z vlastní kapsy. Pán tak přesně vystihne, oč v této situaci jde: slepé plnění Tóry nevede ke spáse. Podstatné je, proč a pro koho úkony naší víry děláme!

AudioKostel – online bohoslužby a křesťanská rádia

Již více jak 2 roky funguje evangelizační projekt, který slouží nejen k hlásání Božího slova z římskokatolických kostelů. V aplikacích pro Android a iOS najdete také rádio Proglas, Lumen a Vatikán. Více informací najdete na webových stránkách www.audiokostel.cz