Farní list Dolní Němčí

ZAMYŠLENÍ – Někdy nás životní okolnosti zavalí jako kámen v „hrobě“

Když jste s Kristem byli vzkříšeni, usilujte o to, co pochází shůry, kde je Kristus po Boží pravici. Kol 3,1

Slavíme zmrtvýchvstání Pána Ježíše. Můžeme zažívat radost, ale možná v nás ještě může doznívat smutek minulých událostí, kdy jsme prožívali Ježíšovo umučení na kříži.

Tak je to někdy i v životě. Těžké chvíle pominuly, ale v nás ještě zůstává smutek a tíže z prožitých bolestí. Možná v nás doznívá neodpuštění, zlost, strach anebo lítost. Možná na sobě právě teď neseme následky špatného jednání a hříchu druhých lidí, kteří se proti nám provinili. A je těžké pod jejich tíhou prožívat dnešní radost.

Do všech těchto pocitů a křivd ale můžeme pozvat Toho, který vše prožil v mnohem větší míře, než jakou si dokážeme představit. Nesl na sobě provinění nás všech. I moje. On ale celou tuto tíhu odvalil spolu s kamenem, který uzavíral jeho hrob.

Ježíš byl vzkříšen a spolu s ním můžeme vstávat z mrtvých i my. Nechme za sebou vše, co nás stahuje tam, kde jsou pohřbeny naše bolesti a slabosti. Zkusme s Ježíšovou pomocí odvalit odpuštěním tíhu provinění, kterou na nás zanechali buď jiní lidé, nebo i my sami.

Vyjděme dnes v Jeho světle do života s radostí v hloubce našeho srdce.

DOLNÍ NĚMČÍ – nedělní ohlášky

· Dar na renovaci křížové cesty: 1 000 Kč. Pán Bůh zaplať!

· Rok se svatými – ve čtvrtek začíná novéna ke svatým apoštolům Filipovi a Jakubovi, hlavním patronům našeho kostela a farnosti.

· Ve středu 1. května – slavnost posvěcení našeho kostela – je večer v 18 hodin varhanní koncert.

VELIKONOČNÍ POZDRAV ARCIBISKUPA JANA

Milé sestry a drazí bratři, Kristův hrob je prázdný, protože On přemohl smrt, žije a je přítomen mezi námi. I dnes k nám mluví slovy Písma či hlasem svědomí v tichu srdce.

Přichází k nám v bratřích a sestrách, kteří potřebují náš čas či pomoc, a čeká, že jej v nich poznáme.

Čeká ve svatostánku našich chrámů, aby nám naslouchal.

Zve nás k eucharistickému stolu, aby nás vtáhl do společenství. Sytí nás svým tělem, abychom nezemdleli na životní cestě.

Dává nám zakusit svou přítomnost, když nezištně milujeme. Buduje ve světě Boží království skrze nás, když žijeme jeho slovo.

Dokonce se zjevuje uprostřed nás, když se shromažďujeme v jeho jménu. Projevuje lidem svou lásku, když v jeho jménu sloužíme potřebným.

Hlásá světu evangelium, když o něm vydáváme svědectví.

Věrně nás provází životem a ujišťuje nás: Nebojte se, já jsem s vámi po všechny dny až do konce světa.

Skuteční křesťané jsou velikonoční lidé. Každému z Vás proto přeji pravou velikonoční radost z osobního setkávání se Zmrtvýchvstalým, z jeho přítomnosti, ba i z jeho působení skrze Vás.

Velikonoční lidé jsou nositeli naděje pro svět. Buďme si vědomi svého poslání a zodpovědnosti. Svým důvěrným životem se Zmrtvýchvstalým dávejme lidem ve svém okolí příležitost poznat Zmrtvýchvstalého a setkat se s ním v nás.

Děkuji Vám za společné úsilí a všem ze srdce žehnám

arcibiskup Jan Graubner

NOVÁ KŘÍŽOVÁ CESTA V KAPLI CHARITNÍHO DOMU

Obyvatelé charitního domu v Dolním Němčí, kteří chodívají na mši svatou do kaple, měli vždy přání, aby tam byly zastavení křížové cesty. Když jsem se setkal s dřevořezbou sv. Jana Křtitele, kterou udělal Jan Smetana, ptal jsem se ho, jestli by bylo možné vytvořit na míru zastavení křížové cesty do kaple v charitním domě. Protože se podařilo sehnat potřebné podklady, pustili se kluci (Lukáš Umlauf, Jan Smetana a Vít Umlauf), kteří založili firmu TRIUS tech, do práce. Celá křížová cesta je kopií dřevěné křížové cesty neznámého umělce a je vyrobena CNC frézováním z třešňového dřeva a ošetřena voskovým olejem. Samotná výroba všech zastavení trvala asi 2 měsíce. Obyvatelé charitního domu na ni vybrali 43 000 Kč. Křížová cesta byla posvěcena ve středu 17. dubna v 15 hodin. Obrazy utrpení Krista na jeho křížové cestě mohou být duchovní posilou pro všechny obyvatele charitního domu pro nesení jejich kříže stáří a nemocí.

PŘIPRAVUJEME SE NA NEDĚLI: 28/4/2019

Dnešní nedělí končí velikonoční oktáv, tedy osm dní, které všechny připomínaly den Kristova vítězství nad zlem a smrtí. Zároveň však již zahlédneme, že vzkříšením Boží dějiny nekončí. Události vzkříšení dostanou novou dynamiku! Jsme tedy na úplném počátku nových dějin, které pokračují po staletí až k nám. Jakou roli v nich hrajeme my? Jsme i my jejich součástí? Tato neděle je také nazývána nedělí Božího milosrdenství.

1. ČTENÍ Sk 5,12-16

Shrnující zpráva následuje po dlouhém vyprávění o prvním zázraku apoštolů, následném vyšetřování před radou a příběhu o Ananiášovi a Safiře, kteří chtěli první komunitu církve ošidit. Následovat bude opět zázrak a vyšetřování. Naše shrnující zpráva tedy ukazuje, že evangelium nelze zastavit a povědomí o něm bude stále růst.

Apoštolové konali mnoho znamení a zázraků v lidu. Všichni se jednomyslně shromažďovali v Šalomounově podloubí. Z ostatních se k nim nikdo neodvažoval připojit, ale lidé o nich mluvili s velkou úctou.Stále rostl počet mužů i žen, kteří přijímali víru v Pána. Dokonce i na ulici vynášeli nemocné a kladli je na lehátka a na nosítka, aby, až půjde Petr okolo, alespoň jeho stín padl na někoho z nich. Také z okolních měst se sbíhalo do Jeruzaléma mnoho lidí a přinášeli nemocné i trápené nečistými duchy; a ti všichni byli uzdravováni.

2. ČTENÍ Zj 1,9-11a.12-13.17-19

Knihu Zjevení nelze číst jako běžný popis událostí. Jan zvláštním jazykem, plným barvitých obrazů a přirovnání, vykládá skutečnost Božího vítězství a lidského zápasu o spásu. Hned na začátku po úvodním pozdravu popisuje již tímto jazykem své povolání k sepsání této knihy a především toho, který ho povolal.

Já, Jan, váš bratr, účastník vašich soužení, Království i trpělivosti v Ježíši, dostal jsem se pro hlásání Božího slova a pro svědectví o Ježíšovi na ostrov, který se jmenuje Patmos. A jednou v den Páně jsem upadl do vytržení a uslyšel jsem za sebou mocný hlas jako zvuk polnice: „Své zjevení napiš do knihy a pošli sedmi církevním obcím.“ Obrátil jsem se, abych se podíval po tom hlase, který ke mně mluvil. A když jsem se obrátil, uviděl jsem sedm zlatých svícnů a uprostřed těch svícnů postavu podobnou Synu člověka, oblečenou do řízy a přepásanou na prsou zlatým pásem. Když jsem ho uviděl, padl jsem mu k nohám jako mrtvý. On na mě položil pravici a řekl: „Nic se neboj! Já jsem První i Poslední, Živý. Byl jsem mrtev, a hle – jsem živ na věky věků a mám klíče od smrti a podsvětí. Napiš tedy své vidění: nynější i to, které přijde později.“

EVANGELIUM Jan 20,19-31

Vyprávění Janova evangelia dostalo v posledních kapitolách velký spád: Ježíš byl ukřižován, na začátku dvacáté kapitoly však přijdou ženy ke hrobu… Nyní Vzkříšený poprvé potkává učedníky. V takto vypjatém okamžiku zaznívá nejzásadnější poselství Vzkříšeného. Následný týden a přítomný Tomáš otevírají otázku, jak mají uvěřit ti, kdo „nebyli u toho“.

Navečer prvního dne v týdnu přišel Ježíš tam, kde byli učedníci. Ze strachu před židy měli dveře zavřeny. Stanul mezi nimi a řekl: „Pokoj vám!“ Po těch slovech jim ukázal ruce a bok. Když učedníci viděli Pána, zaradovali se. Znovu jim řekl: „Pokoj vám! Jako Otec poslal mne, tak i já posílám vás.“ Po těch slovech na ně dechl a řekl jim: „Přijměte Ducha svatého! Komu hříchy odpustíte, tomu jsou odpuštěny, komu je neodpustíte, tomu odpuštěny nejsou.“ Tomáš, jeden ze Dvanácti, zvaný Blíženec, nebyl s nimi, když Ježíš přišel. Ostatní učedníci mu říkali: „Viděli jsme Pána!“ On jim však odpověděl: „Dokud neuvidím na jeho rukou jizvy po hřebech a nevložím svůj prst na místo hřebů a nevložím svou ruku do jeho boku, neuvěřím.“ Za týden byli jeho učedníci zase uvnitř a Tomáš s nimi. Ježíš přišel zavřenými dveřmi, stanul mezi nimi a řekl: „Pokoj vám!“ Potom vyzval Tomáše: „Vlož sem prst a podívej se na mé ruce, vztáhni ruku a vlož ji do mého boku; a nebuď nevěřící, ale věřící.“ Tomáš mu odpověděl: „Pán můj a Bůh můj!“ Ježíš mu řekl: „Protože jsi mě uviděl, uvěřil jsi. Blahoslavení, kdo neviděli, a přesto uvěřili.“

EUCHARISTICKÁ HODINA – čtvrtek, 14 – 15 hodin

Komentáře jsou uzavřeny