Farní list Dolní Němčí

ZAMYŠLENÍ – Jsou chvíle, které bychom chtěli, aby neskončily

Petr se ujal slova a řekl Ježíšovi: „Pane, je dobře, že jsme tady. Chceš-li, postavím tu tři stany: jeden tobě, jeden Mojžíšovi a jeden Eliášovi.“ (Mt 17,4)

Jsou chvíle, které bychom chtěli, aby nikdy neskončily. Když se necháme unášet krásou přírody, když je nám dobře s druhým člověkem, když zakoušíme Boží blízkost. Čas ale nezastavíme a musíme se vrátit do běžného života, i s jeho starostmi a trápeními.

Prožít takové chvíle je pro náš život darem. Jsou zdrojem naší naděje. Když se třeba hroutí manželství, je dobré se rozpomenout na společné hezké chvíle a pokusit se je obnovit. Když se trápíme tím, že nejen lidé, ale i Bůh nás opustil, je posilou vrátit se ke konkrétním hezkým zážitkům s druhými nebo s Bohem.

Bůh nám dává různá znamení své blízkosti. Každému originálním způsobem tak, aby byla srozumitelná. Záleží jen na nás, jak budeme k těmto znamením vnímaví. Když je nepřehlédneme, budou pro nás posilou ve chvílích, kdy už nebudeme mít sílu jít dál.

NEDĚLNÍ OHLÁŠKY

· Ročník 1948 daroval na kostel 2 500 Kč. Ročník 1961 daroval 1 000 Kč. Další dary: 11 500 Kč. Pán Bůh zaplať!

· Místní organizace KDUČSL, zve své členy a příznivce na výroční členskou schůzi, které se uskuteční ve farní dvoraně 8.3. v 15:00 hodin.

· Ve středu se modlí křížovou cestu třeťáci a jejich rodiče a při mši svaté bude pro ně katecheze. Účast nutná.

· Příští neděli křížovou cestu povedou ženy a po křížové cestě se připojíme ke světovému dni modliteb, který letos připravily ženy ze Zimbabwe. Při těchto modlitbách se koná sbírka pro nejvíce potřebné tamní děti ve škokách.

· Josefové vybírají v sakristii na kostel a mši svatou.

· V sobotu 28. 3. 2020 je děkanátní setkání mládeže v Uherském Brodě. Pro biřmovance je toto setkání povinné.

· Vzadu v kostele jsou informace o velké farní pouti v červnu 2020. Do konce března je potřeba na faře zaplatit zálohu 2 000 Kč. Přineste také na lístku datum narození, číslo občanského průkazu a číslo mobilu.

Pouť za úctu k počatému životu a nenarozené děti v Napajedlích

Ve středu 25. 3. 2020 se uskuteční pouť za úctu k počatému životu a nenarozené děti v Napajedlích. Viz. plakát na nástěnce. Autobus pojede po trase – Březová odjezd 16:00; Strání 16:05; Dolní Němčí – rozcestí 16:15; Nivnice – u váhy 16:20, Uh. Brod – Mariánské náměstí 16:30, Prakšice 16:40, Pašovice 16:45. Zájemci se mohou telefonicky nahlásit na Centrum pro rodinu v Uherském Brodě – tel. 731 402 169.

Jarní Netradiční misijní cukrárna se blíží – 22. 3. 2020

Milí farníci, rodiče, děti, mládež, biřmovanci a všichni, kteří se rádi zapojujete do naší cukrárny, všechny Vás opět srdečně zveme na 11. Netradiční misijní cukrárnu a to v neděli 22. března od 14.00 hod. do kulturního domu. Budeme rádi, pokud přispějete jakoukoliv pomocí, ať už s napečením zákusků nebo přímo v cukrárně. Prosíme cukrářky, ať se hlásí co nejdříve paní Janě Fibichrové, tel. č. 774 086 903 do 17. 3. 2020 a ostatní pomocníci u Eriky Uhrové na tel. č. 739 080 307. Dětem se budou rozdávat přihlášky ve škole, v náboženství a jsou také vzadu v kostele. Odevzdávat je mohou na faře, v hodinách náboženství nebo u Martiny Smetanové. Děkujeme předem všem, kteří se rádi zapojí do této akce a společně s námi pomohou dětem v misiích. za organizátory Erika Uhrová

POSTNÍ SBÍRKA POTRAVIN

Charita Uherský Brod vyhlašuje postní sbírku potravin a základní drogerie určenou pro lidi v nouzi z našeho regionu. Vítané jsou hlavně konzervy a instantní polévky. Pracovníci charity budou tyto věci vybírat ve čtvrtek 12. 3. 2020 v 17:15 – 17:25 hodin v Dolním Němčí před Jednotou. Jedná se o pomoc lidem našeho děkanátu.

PŘIPRAVUJEME SE NA PŘEDVELIKONOČNÍ SVÁTOST SMÍŘENÍ

O SVÁTOSTI SMÍŘENÍ

– Duchovní účinky svátosti smíření jsou: 1. Dokonalé odpuštění všech litovaných hříchů – tj. navrácení či rozmnožení posvěcující milosti, jednota a přátelství s Bohem.

– 2. Smíření s Církví zahrnující i Boží pomoc pro obnovení hříchem zraněných mezilidských vztahů.

– 3. Částečné prominutí časných trestů za nespravedlnosti, které byly způsobené již odpuštěnými hříchy (částečné odpustky).

– 4. Udělení pomáhající milosti pro oblasti, v kterých je kajícník křehký, aby mohl při budoucích pokušeních lépe obstát.

– Svátost smíření je ke spasení třeba, protože je po křtu jediným řádným způsobem, kterým lze od Boha dosáhnout odpuštění těžkých hříchů.

ZPYTOVÁNÍ SVĚDOMÍ

– Úvodní otázky ke zpytování svědomí: Nepřestoupil jsem hlas svého svědomí v myšlení, svými slovy či skutky?

– Snažil jsem se splnit předsevzetí od minulé svaté zpovědi?

– Neměl jsem účast na hříchu někoho jiného?

– Plním povinnosti svého stavu?

– Neopomněl jsem učinit nějaké dobro, které jsem přislíbil nebo ke kterému mne svědomí nabádalo?

– Uvědomuji si, že se milosrdný Bůh nade mnou sklání, a chce mi odpustit všechny hříchy? Uvědomuji si, že Bůh ve své nezměrné lásce chce učinit mé srdce čisté? Uvědomuji si, že neexistuje tak velký hřích, který by Bůh nemohl a nechtěl odpustit?

PŘIPRAVUJEME SE NA NEDĚLI: 15/3/2020

1. ČTENÍ Ex 17,3-7

Izrael vyšel z egyptského otroctví. Je na poušti (před r. 1200 př. Kr.), ale lidé stále pochybují, zda je Bůh dokáže zachránit, i když zakusili mocné vítězství nad Egypťany v Rákosovém moři. Bůh jejich nouzi řeší a bude řešit i dále! Zanedlouho jim Bůh nabídne svoji smlouvu.

Lid žíznil po vodě a reptal proti Mojžíšovi. Řekli: „Pročpak jsi nás vyvedl z Egypta? Abys zahubil nás, naše děti a náš dobytek žízní?“ Mojžíš volal k Hospodinu: „Co mám dělat s tímto lidem? Ještě trochu a ukamenují mě!“ Hospodin řekl Mojžíšovi: „Vyjdi před lid v doprovodu několika starců z Izraele, vezmi si do ruky hůl, kterou jsi udeřil do Nilu, a jdi! Hle, já tam budu stát před tebou na Chorebu, udeříš do skály, vytryskne z ní voda a lid se napije.“ Mojžíš tak udělal před očima izraelských starců. Nazval pak jméno toho místa Massa a Meriba kvůli hádce izraelských synů a kvůli tomu, že pokoušeli Hospodina tím, že říkali: „Je Hospodin uprostřed nás, nebo ne?“

2. ČTENÍ Řím 5,1-2.5-8

List Římanům systematicky vysvětluje důsledky Ježíšovy oběti. Klíčový je pojem ospravedlnění z víry. Míní se tím možnost přistoupit před Boha, i když nejsme součástí Izraele, a tedy jsme ani nezachovávali přesně Tóru. Toto ospravedlnění však není naší zásluhou či schopností, ale Božím darem!

Bratři! Jestliže jsme ospravedlněni na základě víry, žijeme v pokoji s Bohem skrze našeho Pána Ježíše Krista. Skrze něho totiž máme vírou přístup k této milosti a pevně v ní stojíme. Naše chlouba je také v tom, že máme naději dosáhnout slávy u Boha. Naděje však neklame, protože Boží láska je nám vylita do srdce skrze Ducha svatého, který nám byl dán. Kristus přece v ten čas, když jsme ještě byli slabí, zemřel za bezbožníky. Vždyť sotva kdo položí život za spravedlivého – možná, že se někdo umřít odhodlá za toho, kdo je mu milý. Ale Bůh dokazuje svou lásku k nám tím, že Kristus umřel za nás, když jsme ještě byli hříšníky.

MODLITBA ZA DĚKANÁTNÍ SETKÁNÍ MLÁDEŽE V UHERSKÉM BRODĚ

Pane Ježíši, prosíme Tě za zdárný průběh celého Děkanátního setkání mládeže v Uherském Brodě. Modlíme se za všechny organizátory, přednášející a kněze, kteří budou na setkání působit. Dej, ať je to čas plný radosti, ve kterém se naši mladí připraví na nadcházející Velikonoční svátky. Čas, kdy mohou mladí navázat nová přátelství a utužit ta stará. Děkujeme Ti, že nás nikdy neopouštíš. Amen

Komentáře jsou uzavřeny