Farní list Dolní Němčí

NEDĚLNÍ ZAMYŠLENÍ – Setkání s Bohem

„Jsme plni důvěry. Víme, že dokud jsme doma v tomto těle, jsme jako vyhnanci v cizině, daleko od Pána. To proto, že v nynějším stavu v Boha jen věříme, ale dosud ho nevidíme. Jsme však plni důvěry a chtěli bychom raději opustit domov tělesný a odebrat se do domova k Pánu. My všichni se přece musíme objevit před Kristovým soudem, aby každý dostal odplatu za to, co za života udělal dobrého nebo špatného.“ (2 Kor 5,6-10)

Na této zemi žijeme ještě v jistém oddělení od Boha. Nemůžeme ho vidět, mluvit s ním tváří v tvář… Avšak celý život směřujeme k okamžiku, kdy ho spatříme tváří v tvář. V té chvíli plně poznáme všechny souvislosti svého života, i vše co v našem životě bylo dobré a co zlé.

Když si představím, že uvidím celý svůj život ve všech souvislostech, zároveň se na tu chvíli těším, ale současně cítím jistou nervozitu. Jak vlastně žiji? Jak budu žít v následujících letech? Jaké plody přinese můj život – sladké, výživné, hořké, zkažené…? Jak bude můj život zhodnocen?

Po všech otázkách, které mohou duši i zneklidňovat, přichází jediná výzva: DŮVĚŘUJ! Být ustavičně plný důvěry je vlastně životní cesta, návod, jak se vypořádat se vším, co nás zneklidňuje a odvádí od Boha.

Pokud Bohu důvěřuji, pak Mu také vkládám svůj život do rukou. Pokud žiji s Bohem v prohlubujícím se vztahu, pak chci vidět věci jeho pohledem. Pokud hledám Boží řešení, pak nechci vést život plný sobectví, arogance, přezíravosti a lhostejnosti. A odevzdávám-li stále a upřímně Bohu svůj život, pak bude setkání s Ním tváří v tvář mým nejvytouženějším cílem a ne strašákem.

DOLNÍ NĚMČÍ – nedělní ohlášky

§ Dary nemocných: 6 300 Kč. Ostatní dary na kostel: 2 500 Kč. Pán Bůh zaplať!

§ Zkouška malé scholičky je ve čtvrtek v 17 hodin.

§ Do středy tohoto týdne mohou živí jubilanti nahlásit své úmysly na mši svatou na červenec, srpen a září.

§ Petrové a Pavlové vybírají v sakristii na kostel a mši svatou.

§ Vzadu v kostele je letáček na pořízení „farního rádia“ zvláště pro nemocné.

§ Také je vzadu k dispozici prosebná píseň za déšť, kterou budeme častěji zpívat nejen proto, aby bylo dostatek vláhy, ale také proto, abychom se ji naučili.

§ V neděli 8. 7. je tzv. Malá pouť na Velehradě. Při odpoledním programu ve 14,30 hodin bude zpívat také mužský pěvecký sbor Dolněmčané. V 15 hodin je mše svatá a v 16 hodin přednáška o Františku Sušilovi. Pokud bude dostatek zájemců, objednal by se autobus. (Odjezd z Dolněmčí ve 13:15 hodin a odjezd z Velehradu po přednášce asi v 17,30 hodin.) Zapisujte se vzadu v kostele do příští neděle.

Eucharistická hodina – osobní i společná modlitba před svatostánkem

Ø Eucharistická hodina: čtvrtek, 14 – 15 hodin

Pomoc Papežským misijním dílům na velehradské pouti

Milí farníci, opět jsme byli osloveni ke spolupráci na národní pouti na Velehradě. Jednalo by se o napečení perníčků a kdo má tvořivé nadání, může i něco vyrobit. (z jakéhokoliv materiálu, fantazii se meze nekladou, co by udělalo radost) Na pouti ve stánku Papežských misijních děl se budou za dobrovolný příspěvek tyto výrobky a perníčky nabízet, vybrané peníze opět poputují potřebným dětem v misiích. Proto oslovujeme všechny ochotné maminky, babičky, děti, mládež, kteří se chtějí jakýmkoliv způsobem zapojit a pomoci těmto dětem. Vaše výtvory i napečené perníčky přineste prosím na faru 27.6. nebo 28.6. Za pomoc velmi děkujeme.

Pár slov o tom, co náš čeká

Tento týden jedeme na velkou 4denní pouť po České republice. Budeme se zastavovat nejen na mariánských místech, ale také navštívíme místa sv. Zdislavy a sv. Václava. Všude tam budeme v modlitbách myslet také na naši farnost a prosíme, myslete také na nás. Děkujeme. (V případě zaopatřování nemocného nebo vyřízení pohřbu se obracejte na otce Josefa.)

Pouť ke svaté Anně bude v neděli 22. 7. Ještě další neděli budeme slavit v kostele, ale pak se začne s malováním. Farní rada vybrala firmu pana Ludvíka Uhra, která bude malovat provádět. Je domluveno, že od pondělí 30. 7. se začne stavět lešení. Bude ale nejdříve potřeba vynést z kostela mobiliář a posunout boční oltáře a lavice. To vše by se mělo udělat právě v pondělí 30. 7. Proto prosím ochotné pomocníky, aby s tímto dnem počítali a pomohli s vynášením věcí. Pevně věřím, že se nevyskytne žádný velký problém a kostel bude do konce srpna vymalovaný. S tím souvisí to, že v kostele nebudou mše svaté. Tento týden budu domlouvat možnost slavení mše v kulturním domě. Chtěl bych, aby mše byla alespoň ve středu a určitě v neděli (jen jedna). Protože není jisté, jak často v srpnu mše svaté budou, nebudou se na srpen zatím zapisovat úmysly.

Pokusím se také sehnat restaurátory na obnovu obrazů křížové cesty. Jednotlivá zastavení prý darovali jednotlivé rodiny farnosti. Pokud víte, že někdo z vašich předků daroval konkrétní zastavení a chtěli byste větší finanční částkou přispět i na jeho restaurování, hodně to pomůže, protože předpokládám, že odborná obnova bude finančně náročná.

Také se postupně bude přeskládávat východní strana střechy kostela, abychom se pokusili zabránit dalšímu častému odfouknutí tašek. Práce bude provádět horolezecká firma Lubomíra Sedláčka z Uherského Brodu. Tašky, které byly přichyceny háčky (každá třetí) budou všechny připevněny vruty. Když se bude na kostele pracovat, respektujte bezpečností opatření kolem kostela, aby nedošlo k úrazu.

Na začátku srpna (neděle 5. 8.) nás čeká farní pouť na Svatém Antonínku. Tentokrát budeme jen s farností Horní Němčí, takže budeme muset veškeré služby při mši svaté zajistit sami.

Zvláště oprav je před námi hodně. Prosím o modlitbu, aby všechny práce proběhly v klidu a především bez úrazu. Také prosím o finanční podporu při nedělních sbírkách. Kéž vše přispěje k větší cti a slávě Boží.

PŘÍPRAVA NA PŘÍŠTÍ NEDĚLI – 24/6/2018

Události, které si církev připomíná slavností Narození Jana Křtitele, nejsou pouze připomínkou historie, ale hrají významnou roli v Ježíšově příběhu. Jan předznamenává Kristovo narození a ohlašuje jeho příchod. Jan Křtitel představuje konec Starého zákona a začátek příběhu evangelia.

EVANGELIUM Lk 1,57-66.80

Narození Jana Křtitele provází zjevný Boží zásah. Manželé Zachariáš a Alžběta jsou již pokročilého věku a nemají děti. Dostávají milost početí a narození vytouženého dítěte. Zachariáš však při svém zážitku v chrámě, kdy se dozvěděl o milosti početí vytouženého dítěte, oněměl. Nyní se Boží zaslíbení naplňují.

Alžbětě se naplnil čas a přišla její hodina: narodil se jí syn. Když její sousedé a příbuzní uslyšeli, že jí Pán prokázal velikou milost, radovali se s ní. Osmého dne přišli obřezat dítě a chtěli mu dát po jeho otci jméno Zachariáš. Jeho matka na to řekla: „Ne, ale bude se jmenovat Jan!“ Namítli jí: „Tak se nikdo z tvého příbuzenstva nejmenuje.“ Posunky naznačovali jeho otci, jaké by mu chtěl dát jméno. On si vyžádal tabulku a napsal: „Jeho jméno je Jan.“ Všichni se tomu podivili. Ihned se mu uvolnila ústa i jazyk a on mluvil a chválil Boha. Všech jejich sousedů se zmocnila bázeň a po celém judském pohoří se mluvilo o všech těch událostech. Všichni, kdo to uslyšeli, uvažovali o tom v srdci a ptali se: „Co asi z toho dítěte bude? Vždyť ruka Páně byla s ním!“ Chlapec rostl a jeho duch sílil. Žil na poušti až do dne, kdy vystoupil před izraelským národem.

K ZAMYŠLENÍ

Dnešní slavnost je nejen oslavou jedince, který sehrál v dějinách spásy zajímavou roli. Nepřipomínáme si ani tolik jednoho člověka, jako spíše vidíme celek dějin spásy, tedy událostí, které znamenají i naši záchranu. Bůh v nich využívá různé lidi a různé prostředky, aby na konci mohl každý člověk spatřit Boží slávu. Z tohoto pohledu jsou Janovy příběhy také součástí našeho, mého života. Lze říci, že s početím Jana se odstartovaly události přímo vedoucí k našemu vykoupení. Proto církev věnuje pozornost nejen Janově mučednické smrti, ale nezvykle i jeho narození. Od dnešního dne přesně za půl roku budeme slavit narození Krista. Slavnost se tak stává i určitým odkazem na Vánoce.

Komentáře jsou uzavřeny