Farní list Dolní Němčí

ZAMYŠLENÍ – Cesta životem bývá plná překážek

„Připravte cestu Pánu, vyrovnejte mu stezky! Každé údolí ať je zasypáno, každá hora a každý pahorek srovnán; kde je co křivého, ať je narovnáno, cesty hrbolaté ať se uhladí! A každý člověk uzří Boží spásu.“ (Lk 3, 4-6)

S přáteli jsme se vydali na společnou dovolenou. Před námi byla daleká cesta. A protože jsme se těšili na to, co nás čeká, nepřipouštěli jsme si žádné velké potíže. Realita ale byla jiná. Cestou nás v noci potkala bouřka s nepříjemným lijákem, díky kterému jsme neviděli na krok, i když stěrače stíraly jak o závod. Pak nás čekaly několikahodinové kolony, kdy jsme stáli na místě, popřípadě jsme jen lehce popojížděli. Několik objížděk, zákazů vjezdu a nechyběl ani nesympatický pokyn GPS: „Přepočítávám… až to půjde, otočte se do protisměru.“ Ani defekt na autě nás neminul, a tak jsme do cíle dorazili se značným zpožděním, značně unavení, ale zároveň s velkou radostí. Byli jsme rádi, že jsme cestu v půlce nevzdali a rádi na tu cestu vzpomínáme. Také i proto, že jsme zakusili solidaritu a vzájemnou pomoc. Užili jsme si pak krásnou společnou dovolenou.

Jak podobná byla ta cesta našemu životu. Někdy si překážky, které nám brání jít dál, způsobujeme sami. Když si například myslíme, že jsme „mistry světa“, nezajímají nás problémy druhých, máme z něčeho strach, jsme závislí na čemkoli, nechce se nám druhým odpustit nebo je přijmout v jejich jinakosti…

Jiné překážky, které nám brání jít dál, nám mohou způsobit druzí lidé, někdy i velmi blízcí. Když jsme opouštěni, když nás zradí přítel, když nám někdo způsobí zranění, díky kterému se nemůžeme pohnout dál, a tak se ochromeni zastavíme na cestě.

Na naší cestě ale nejsme sami. Náš dobrý Bůh touží po tom, aby se každý z nás s ním setkal a byl šťastný. Je dobré za ním jít, protože on slíbil, že bude stále s námi a bude nám pomocí po celý náš život. Na nás je, abychom mu připravili cestu, abychom odstranili to, co nám brání vnímat jeho blízkost. A je-li nám tak těžko, že nemůžeme dělat vůbec nic, seberme síly a řekněme: „Pane, přijď.“

Advent je na odstraňování překážek čas příhodný, protože především je to čas ztišení. Je to čas krátký, kéž nám neproklouzne bez povšimnutí.

DOLNÍ NĚMČÍ – nedělní ohlášky

· Ročník 1934 daroval na kostel 600 Kč. Firma Baťa darovala 2 000 Kč. Další dary: 1 500 Kč. Pán Bůh zaplať!

· Od pondělí do pátku jsou v kostele v 7 hodin rorátní zpěvy a modlitby.

· V úterý není Misijní klubko. Ve středu je mše svatá pro všechny děti. Opět se budou rozdávat dílky do adventní skládačky. (Také v sobotu a neděli.) Ve čtvrtek je setkání scholičky na faře již v 16,30 hodin.

· Protože je v pátek pohřeb, nebude již večerní mše svatá.

· V sobotu také v 7 hodin je rorátní mše svatá. Zvláště zvu děti. Vezměte si lampičky. (Ne svíčky nebo takové lampičky, ze kterých může vytéct vosk!)

· Tento týden se zapisují úmysly živých jubilantů na další čtvrtletí. Přijďte se osobně domluvit na faru.

· Předvánoční zpovídání v Dolním Němčí bude v sobotu 22. 12. od 9 hodin.

· Katolická základní škola v Uherském Brodě zve všechny budoucí prvňáčky a jejich rodiče na další setkání v Předškoličce ve středu 12. prosince od 16.00 hod. Více se dozvíte na internetových stránkách nebo přímo v kanceláři školy.

· Jsme zváni do Vlčnova na Vánoční koncert hudebního tělesa Hradišťan s uměleckým vedoucím Jiřím Pavlicou. Koná se 5. ledna 2019 v 17.00 hodin v kostele. Vstupenky lze koupit již nyní v místě koncertu nebo na vlčnovském obecním úřadě.

Advent a vánoce nás formují nebo je my deformujeme?

Opět tu máme adventní čas, na který navazují vánoce. Naši předkové advent prožívali hodně odlišně, než jak ho prožíváme my. Zdá se, jakoby všude již vánoce začaly a je již těžké rozlišit adventní a vánoční atmosféru. Vím, že proměnu adventu způsobila naše moderní doba. Ale každý rok si kladu otázku, jestli je to tak správně. A znovu a znovu mi vychází odpověď, že spojování adventní a vánoční doby do jednoho koledového období nám neprospívá. Obě doby (advent a vánoce) nás chtějí v dobrém smyslu formovat. Připomínat nám důležité věci a dát čas nad nimi se zamýšlet. Advent je doba očekávání. Očekávání vánočních svátků se projevuje radostí a těšením se. Ale advent nám připomíná, že máme počítat i s tím, že jednou z tohoto světa odejdeme a že i na smrt je třeba se připravovat. Očekávání smrti není morbídní, ale pomáhá nám uspořádat si správně hodnoty života. A vánoce je doba obdarování. Dárky pod stromečkem nám dělají radost a máme také radost z radosti našich bližních, které jsme zase my obdarovali dárky. Ale dárky nám připomínají, že žádná věc či zážitek nemůže nahradit ten největší dar – a to jsme my sami pro sebe navzájem. A to nás vede k zamyšlení, jestli jsme opravdu darem pro druhé. Možná o vánocích ano, protože jsme spolu. Ale je tomu tak i celý rok? A pro nás křesťany jsou vánoce připomínkou, že největším darem pro všechny lidi je Bůh sám, který se v osobě Ježíše Krista stal člověkem a zachránil nás od smrti věčné a otevřel nám tedy krásnou věčnost s Bohem. Bohužel se stává, že si z poselství adventu a vánoc vybíráme jen to, co nám pasuje a tedy advent a vánoce deformujeme. Místo toho, abychom jim dovolili náš život formovat. Jsme na tomto světě jen chvilku, tak neztrácejme čas překrucováním hodnot, ale nechme se pozitivně ovlivňovat, co nám nabízí moudrost staletí. Nedeformujme advent a vánoce podle svých představ, protože to může skutečně vážně zdeformovat naši duši. Nechme na sebe působit nejdříve poselství adventu a pak poselství vánoc, protože to může naši duši formovat ušlechtile. Možná si řeknete: to je vážně divné předvánoční zamyšlení. Možná. Ale skutečně chceme zůstat jen na povrchu tajemství života nebo objevit pravé bohatství lidství? Já chci také prožít život naplno, ale dobře. Možná někteří z vás, co čtete tato slova, nepatříte mezi ty, kteří věří v Boha. Ale věřte, že víra v Boha (Krista) v tomto úsilí o plnohodnotný dobrý život velmi napomáhá. A právě o vánocích slavíme, že se tento Bůh stal člověkem a narodil se v Betlémě. Proto vám přeji krásný a požehnaný advent. P. Petr Hofírek

ADVENTNÍ POTRAVINOVÁ SBÍRKA

Oblastní charita Uherský Brod vyhlašuje adventní sbírku trvanlivých potravin a základní drogerie určenou pro lidi v nouzi z našeho regionu. Prosíme všechny, kdo by se chtěli do této sbírky zapojit, aby přinesli pouze trvanlivé potraviny nebo základní drogerii. Pracovníci charity budou tyto věci vybírat ve čtvrtek 13. 12. u obchodu od 17:15 do 17:25 hodin.

TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA 2019 – PROSBA

Milé děti a vážení rodiče, dobrovolníci! Opět se blíží největší dobrovolnická akce v ČR – Tříkrálová sbírka, pořádaná Charitou ČR, která proběhne v Dolním Němčí v sobotu 5. ledna 2019 v dopoledních hodinách. Proto Vás chceme poprosit o Vaši spolupráci a motivaci dětí k této akci, protože úspěch této sbírky velkou měrou záleží i na nich. Aktivně se můžete zúčastnit i Vy, Vaši příbuzní a přátelé (již od patnácti let věku) jako vedoucí skupinek. Ozvěte se Martině Smetanové nejpozději do 16. 12. 2018 a to buď na e-mail: martinasmetanova@centrum.cz nebo na mobil: 736 707 758. K přihlášení vedoucího skupinky je potřeba: adresa, datum narození a číslo občanského průkazu.

PŘIPRAVUJEME SE NA NEDĚLI: 16/12/2018

EVANGELIUM Lk 3,10-18

Po dvou úvodních kapitolách o Ježíšově dětství začne Lukáš vyprávění o jeho veřejném působení. Tyto události jsou předznamenány Janem Křtitelem. Náš text navazuje na minulou neděli. Podstatné je očekávání lidu podtržené Janovým odmítnutím přijmout roli mesiáše. Skutečný mesiáš bude plný moci Ducha. Na něj čekáme!

Lidé se ptali Jana Křtitele: „Co máme dělat?“ Odpovídal jim: „Kdo má dvoje šaty, ať se rozdělí s tím, kdo nemá žádné. A kdo má něco k jídlu, ať jedná stejně.“ Přišli také celníci, aby se dali pokřtít, a ptali se ho: „Mistře, co máme dělat?“ On jim odpověděl: „Nevybírejte víc, než je stanoveno.“ I vojáci se ho ptali: „A co máme dělat my?“ Odpověděl jim: „Na nikom se nedopouštějte násilí, nikoho nevydírejte, buďte spokojeni se svým žoldem.“ Lid byl plný očekávání a všichni uvažovali o tom, zdali Jan není Mesiášem. Jan jim všem na to říkal: „Já vás křtím vodou. Přichází však mocnější než já; jemu nejsem hoden ani rozvázat řemínek u opánků. On vás bude křtít Duchem svatým a ohněm. V ruce má lopatu, aby pročistil obilí na svém mlatě a pšenici uložil na sýpce; plevy však bude pálit ohněm neuhasitelným.“ Dával lidu ještě mnoho jiných napomenutí a hlásal radostnou zvěst.

EUCHARISTICKÁ HODINA – čtvrtek, 14 – 15 hodin

Komentáře jsou uzavřeny