Farní list Dolní Němčí

NEDĚLNÍ ZAMYŠLENÍ – Přestaňte si zoufat…

Ježíš hlásal Boží evangelium: „Naplnil se čas. Přiblížilo se Boží království. Obraťte se a věřte evangeliu.“ (Mk 1,14-15)

„Už je to tady! Nebe sestupuje na zem! Pusťte ho do svých srdcí…“ Takto překládá výše uvedený citát (Mk 1,14-15) tzv. Parabible… Ježíš tak ohlašuje naplnění očekávání. Zachránce, kterého lidé po dlouhé generace vyhlíželi, je tu. Není třeba dál čekat a hledat jinde. Bůh přichází mezi lidi, aby jim přinesl svobodu a život. Tam, kde se zdá, že jsou všechny cesty uzavřené, otevírá novou. V jeho mocné přítomnosti ztrácí svou ničivou sílu zlo, nespravedlnost, lidská vina i smrt. Evangelium – přeloženo „radostnou zvěst“, jsme možná slyšeli už nesčetněkrát. Jak je nám ale vlastně zatěžko uvěřit, že platí i dnes, tady, pro nás! Ježíš rozumí našim pochybnostem. Přichází se dotknout našeho nejhlubšího nitra. Chce sestoupit do naší osamělosti, do lidské únavy, skepse, bolesti, strachu, které nás někdy přepadají a vysávají naději. Přichází se svou uzdravující přítomností, odpuštěním, se světlem, které přemáhá temnotu srdce, otevírá novou cestu. Znovu nás vybízí: zvedni hlavu, řekni „ne“ svým neustálým pochybám, že pro Tebe Bůh nic nemůže udělat. A věř evangeliu! Dej mu svou důvěru. Jeho doteky jsou často jemné, ale přináší v srdci obrat. Už teď můžeš zakoušet, že jsou tvá břemena lehčí, že jsi uzdravován ze svého strachu, sebelítosti, zášti, pýchy, že najednou přestáváš trvat na tom, co nutně potřebuješ, přestáváš mít potřebu prosadit svou pravdu, stavět svůj život na zásluhách… Bůh Ti ukazuje věci větší a naplňuje tvé touhy pokojem. Boží království přichází. Nepatrně, někdy skoro nepozorovaně, ale s jistotou plného vítězství na konci časů. Ty mě Pane voláš, abych Tě následoval /a. Věřím, že Tvé evangelium může změnit mé srdce i život.

NEDĚLNÍ OHLÁŠKY

· Měsíční sbírka: 15 600 Kč. Pán Bůh zaplať!

· Ve středu je v 17,30 hodin mše svatá pro děti (zvláště 7. – 9. třída).

· Boženy vybírají na kostel a mši svatou v sakristii.

· V pátek 31.ledna 2020 je bruslení pro tříkrálové koledníky v Uherském Brodě v 11 – 12,30 hodin.

· V neděli 2. února se bude na faře v Uherském Brodě od 17 hodin promítat film Milionář z chatrče.

· Na faře si můžete zakoupit vstupenky na Krojovaný děkanátní ples (do sálu i přísálí)

PŘIPRAVUJEME SE NA NEDĚLI: 2/2/2020

Tuto neděli slavíme svátek lidově zvaný „Hromnice“, který dnes nahrazuje 4. neděli v mezidobí. Připomíná událost, kdy byl Ježíš podle předpisů Tóry přinesen jako prvorozený syn do jeruzalémského chrámu čtyřicet dní po narození a byla za něj přinesena oběť. Tehdy zaznívá proroctví, že Ježíš je světlo pro všechny národy. Proto se dnes na začátku mše svaté obvykle světí svíce.

1. ČTENÍ Mal 3,1-4

Izraelité se na konci 6. stol. př. Kr. vrátili na své území. Země byla zničená a bez zázemí, podobně jako chrám. Prorok především kritizuje špatně vedené bohoslužby v chrámě, které byly konány kněžími z rodu Levi.

Toto praví Pán Bůh: „Hle, pošlu svého anděla, aby mi připravil cestu. Hned potom přijde do svého chrámu Panovník, jehož hledáte, a anděl smlouvy, po němž toužíte. Hle, přichází – praví Hospodin zástupů. Kdo však snese den jeho příchodu, kdo obstojí, až se objeví? Vždyť je jako oheň, kterým se taví, jako rostlina valchářů! Usadí se, aby tavil a tříbil stříbro, očistí syny Leviho a vytříbí je jako zlato a stříbro a potom zase budou obětovat Hospodinu ve spravedlnosti. Zase bude Hospodinu příjemná oběť Judy a Jeruzaléma jako za dávných dnů, jako za minulých let.“

2. ČTENÍ Žid 2,14-18

List Židům velmi pečlivě vysvětluje židovským konvertitům ke křesťanství význam a smysl Kristovy oběti. Opírá se o židovské autority (Písmo, anděly, Mojžíše). V předchozích verších cituje autor Písmo, kde se říká: „Budu zvěstovat bratřím…“ Jestliže jsme Kristovými bratry, pak následující argumentace platí.

Protože sourozenci mají krev a tělo společné, i Ježíš přijal krev a tělo, aby svou smrtí zbavil moci toho, který má vládu nad smrtí, totiž ďábla, a vysvobodil všechny ty, kteří byli po celý život drženi v otroctví strachem před smrtí. Je přece jasné, že se neujal andělů, ale Abrahámových potomků. Proto se ve všem musel připodobnit svým bratřím, aby se stal v jejich záležitostech u Boha veleknězem milosrdným a věrným, a tak usmiřoval hříchy lidu. A protože sám prožíval utrpení a zkoušky, dovede pomáhat těm, na které zkoušky přicházejí.

EVANGELIUM Lk 2,22-40

Lukáš ve svém evangeliu představuje Ježíše jako nového Mojžíše, proto věnuje velkou pozornost jeho narození. V úryvku různí lidé potvrdí Kristovo poslání. Náš text lze srovnat se zaslíbeními Starého zákona (viz 1. čtení nebo Iz 52,8-10).

Když nadešel den očišťování podle Mojžíšova Zákona, přinesli Ježíše do Jeruzaléma, aby ho představili Pánu, jak je psáno v Zákoně Páně: ʻVšechno prvorozené mužského rodu ať je zasvěceno Pánu!ʼ Přitom chtěli také podat oběť, jak je to nařízeno v Zákoně Páně: pár hrdliček nebo dvě holoubata. Tehdy žil v Jeruzalémě jeden člověk, jmenoval se Simeon: byl to člověk spravedlivý a bohabojný, očekával potěšení Izraele a byl v něm Duch svatý. Od Ducha svatého mu bylo zjeveno, že neuzří smrt, dokud neuvidí Pánova Mesiáše. Z vnuknutí Ducha přišel do chrámu, právě když rodiče přinesli dítě Ježíše, aby s ním vykonali, co bylo obvyklé podle Zákona. Vzal si ho do náručí a takto velebil Boha: „Nyní můžeš, Pane, propustit svého služebníka podle svého slova v pokoji, neboť moje oči uviděly tvou spásu, kterou jsi připravil pro všechny národy: světlo k osvícení pohanům a k slávě tvého izraelského lidu.“ Jeho otec i matka byli plni údivu nad slovy, která o něm slyšeli. Simeon jim požehnal a jeho matce Marii prohlásil: „On je ustanoven k pádu a k povstání mnohých v Izraeli a jako znamení, kterému se bude odporovat – i tvou vlastní duší pronikne meč – aby vyšlo najevo smýšlení mnoha srdcí.“

K ZAMYŠLENÍ

Když se narodí děťátko, mnozí se nad ním rozplývají radostí. Je krásné a něžné. Často se však rodiče v duchu ptají: Co z něj bude? Bude dobrým člověkem? Stejně tomu bylo i u Ježíše. Ten je označen jako světlo národů. Jde o nadsázku? Zdá se však, že toto slovo je proroctvím s plnou vahou tohoto slova! Naše zapálené svíce jako by jen dokumentovaly Simeonova slova: Kristus je Světlem pro všechny bez rozdílu. I dnes, ba právě dnes! Je světlem i pro nás, naši rodinu, naši zemi.

DĚKANÁTNÍ PLES

Farní ples je za námi a letos se můžeme těšit ještě na Děkanátní krojovaný ples, který se uskuteční v sobotu 15. 2. 2020 v Dolním Němčí. Vstupenky (150 Kč) se již prodávají (na faře), ale volných míst je dost. Krojovaní při příchodu na ples dostanou bonus v ceně vstupenky. Na začátku plesu Oldněmčan zatancuje Moravskou besedu. Hlavní cena tomboly bude poutní zájezd pro dvě osoby.

Komentáře jsou uzavřeny