Farní list Horní Němčí

ZAMYŠLENÍ – Budu jako strom

Požehnaný člověk, který doufá v Hospodina, jehož oporou je Hospodin! Je jako strom, který je zasazen u vod, který své kořeny vyhání k potoku. (Jer 17,7-8)

Naše děti dostaly k Vánocům CD s křesťanskými písničkami, které pravidelně posloucháme při delších cestách autem. Jedna z našich oblíbených je skladba, jejíž refrén zní: „Budu jako strom stojící u vody a mojí oporou je mi živý Pán.“ Všichni si refrén prozpěvujeme a mě u toho napadá, jak moc bych si přála, abychom vždy žili to, o čem zpíváme.

Hezky se to zpívá, ale mnohem těžší je skutečně být tím živým stromem, který stále nese ovoce…

Máme problémy v práci, pronásledují nás náročné situace v rodině… starosti se na nás valí ze všech stran a stále je co řešit. A my se je snažíme překonávat, jenže bohužel často sami. Nikomu do našich problémů přeci nic není, je to náš život, víme, jak ho žít. Možná si večer postěžujeme kamarádce do telefonu nebo přátelům u piva, ale z bahna našich problémů nás vytáhnout nemohou. Může se stát, že si časem uvědomíme, v jaké pustině vlastně žijeme – osamělí, vyschlí a bez života.

Nikdy ale není pozdě na to, abychom se obrátili k Hospodinu a svěřili mu do rukou náš život. On stále čeká na naše zavolání a rád si s námi sedne a naslouchá. Když se mu otevřeme, náš život se může úplně změnit. Zní to jednoduše, ale přiznat, že na všechno sami nestačíme, může být mnohem těžší, než se zdá. Navíc se možná i tak trochu bojíme, co by se vlastně stalo, kdybychom Mu dovolili vzít do rukou naše problémy a řešit je s námi. Bude se nám pak výsledek líbit? Spolehněte se…

Poslední rozloučení s otcem josefem

Milí farníci, všechny nás zaskočila zpráva o smrti P. Josefa Stojaspala. Pán života a smrti ho povolal na věčnost a my musíme s odevzdaností vyslovit: „Nebeský Otče, buď vůle tvá.“ S otcem Josefem se chceme uctivě a s velkou vděčností rozloučit a odevzdat plně Pánu Bohu. Tradiční modlení za zemřelého bude dnes v neděli v 17 hodin v Dolním Němčí. Pohřeb je v úterý ve 14 hodin a přijede otec biskup Josef Nuzík. Kostel bude otevřený k osobnímu rozloučení až od 13 hodin. Liturgický průvod půjde z fary. Očekává se větší počet lidí, proto se zajišťuje dostatečné ozvučení před kostelem. Prostor před farou a ulice Nad Kostelem a Pod Svahy budou pro auta uzavřeny. S organizováním parkování pomohou místní hasiči. Věřím, že toto poslední rozloučení s otcem Josefem bude pro naše farnosti velkou a důstojnou slavností vděčnosti.

HORNÍ NĚMČÍ – nedělní ohlášky

· Dar 1 200 Kč na kostel. Pán Bůh zaplať!

· Příští neděli je národní sbírka na Svatopetrský haléř.

· Katolická základní škola v Uherském Brodě zve všechny budoucí prvňáčky a jejich rodiče na další setkání v Předškoličce ve středu 20. února od 16.00 hod. Děti si budou hrát s veselými písmenky a rodiče se seznámí s Genetickou metodou čtení a psaní. Více se dozvíte na internetových stránkách nebo přímo v kanceláři školy.

Hromniční pouť matek ve Šternberku – svědectví

V sobotu 2.2.2019 se ve Šternberku v kostele Zvěstování Panny Marie konala tradiční hromniční pouť matek, na kterou jsem se vydala spolu maminkami z děkanátu za doprovodu pana kaplana Jindřicha Peřiny. Program pouti byl bohatý. Začínalo se rozjímavým radostným růžencem, po kterém následovala mše svatá s přinášením velké obětní svíce. Mši svatou celebroval pomocný biskup Josef Nuzík. V kázání nás maminky vybídl, abychom se nebály vzít Ježíše do náruče, tak jak jej ve svátku Uvedení Páně do chrámu vzal stařec Simeon. A slova, které Simeon tehdy pronesl, abychom si vzaly k srdci, a to, že Ježíš je Světlo k osvícení mého života. Každá šeď se vytrácí, když vstoupí do lidské mysli i srdce Světlo. Ježíš umí osvítit. Přichází k nám, do toho co nás prožíváme, co nás tíží, aby prozářil náš život. Při obřadu přinášení velké obětní svíce, nám byly rozžehnuty i naše svíce a my jsme prosily Matku Boží za ochranu a dar víry pro své děti a za odvrácení zla od svých rodin. Společně jsme se modlily modlitbu odevzdání. Po mši následovala ofěra kolem hlavního oltáře Šternberské Madony. Na konci ofěry nám byly předány 2 lístečky. Na jednom byla napsána ctnost a na druhém jméno světce nebo světice. Při adoraci jsme pak měly prosit světce, který nám byl určen, aby nám ke ctnosti pomáhal. V rámci programu k nám promluvil otec Josef Červenka. Vybídl nás k četbě knihy Gaudete et exsultate (Radujte se a jásejte) – Apoštolská exhortace o povolání ke svatosti v současném světě, kterou napsal papež František. Hlavní myšlenkou exhortace je, že svatost znamená následování Ježíše. Svatost je přijetí toho kdo jsem. Papež nás zve k tomu, abychom objevily a přijaly to, že jsme matkami, manželkami a že v tomto našem jedinečném povolání máme dorůstat ke svatosti. Pro všechny přítomné maminky měla také připravenu přednášku s názvem „Pozváni k lásce“ paní Mgr. Markéta Klímová, národní koordinátorka Hnutí modliteb matek v ČR. Hovořila o lásce Boží i lidské. Láska Boží je bez hranic. Naše lidská láska je omezená, ale může proměňovat srdce druhých lidí. Každý člověk má touhu milovat a chce být milován, je to přirozené. Manželská láska je cesta dvou lidí, kteří se učí vzájemně se přijímat, společně žít a milovat se dnes a denně. Učme se to, buďme trpělivé. Čerpejme ze svátosti manželství. Jsme ženami, jsme manželkami, jednou jsme daly slib a jsme zodpovědné za to, co jsme k sobě připoutaly. Milujme své muže tak, jak je miluje Bůh. Ať nám k tomu pomáhá Duch Svatý. Děkuji Bohu za tuto nádhernou pouť, za načerpání milostí. Iveta Michalcová

PŘIPRAVUJEME SE NA NEDĚLI: 24/2/2019

1. ČTENÍ 1 Sam 26,2.7-9.12-13.22-23

Saul sestoupil na poušť Zif a s ním tři tisíce vybraných mužů z Izraele, aby na poušti Zif slídil po Davidovi. V noci David a Abišaj přišli (k Saulovu) mužstvu, a hle – Saul ležel a spal v ohradě vozů, s kopím zabodnutým do země u své hlavy, Abner pak a lid spali kolem něho. Abišaj řekl Davidovi: „Dnes vydal Bůh tvého nepřítele do tvé ruky. Nuže dovol, abych ho přibodl jeho kopím k zemi jedním bodnutím, druhého nebude třeba!“ David však Abišajovi odpověděl: „Nezabíjej ho! Kdo vztáhne beztrestně ruku na pomazaného od Hospodina?“ (Pak) vzal David kopí a džbán vody od Saulovy hlavy a odešli. Nikdo je neviděl ani nezpozoroval a nikdo se neprobudil. Všichni spali, neboť na ně padl tvrdý spánek od Hospodina. David přešel na protější stranu (údolí), zastavil se na vrcholu hory a zdaleka – byla to velká vzdálenost – volal: „Zde je kopí, králi! Ať sem přijde jeden ze služebníků a vezme ho. Hospodin odplatí každému podle jeho spravedlnosti a věrnosti; vždyť dnes tě vydal Hospodin do mé ruky, ale já jsem nechtěl vztáhnout ruku na pomazaného od Hospodina.“

2. ČTENÍ 1 Kor 15,45-49

Bratři! První člověk, Adam, byl stvořen jako živá bytost, poslední Adam však bude oživujícím duchem. Ale není napřed to, co je zduchovnělé, nýbrž to, co je živočišné, a potom teprve přijde to, co je zduchovnělé. První člověk byl utvořen ze země, je pozemský, druhý člověk je z nebe. Když někdo pochází ze země, ze země jsou i jeho děti. Když někdo pochází z nebe, z nebe jsou i jeho děti. My jsme na sobě nesli podobnost s tím člověkem, který pocházel ze země. Stejně tak poneseme i podobnost s tím, který je z nebe.

EVANGELIUM Lk 6,27-38

Ježíš řekl svým učedníkům: „Vám, kteří posloucháte, říkám: Milujte své nepřátele, prokazujte dobro těm, kdo vás nenávidí, žehnejte těm, kdo vás proklínají, modlete se za ty, kdo vám ubližují. Tomu, kdo tě udeří do tváře, nastav i druhou; kdo ti bere plášť, tomu neodpírej ani šaty. Každému, kdo tě prosí, dávej, a kdo ti bere, co je tvoje, od toho nežádej nic nazpátek. Jak chcete, aby lidé dělali vám, tak i vy dělejte jim. Jestliže milujete ty, kdo milují vás, co za to můžete od Boha čekat? Vždyť i hříšníci milují ty, kdo je milují. Prokazujete-li dobrodiní těm, kdo je prokazují vám, co za to můžete od Boha čekat? To přece dělají i hříšníci. Půjčujete-li těm, od kterých doufáte, že vám to vrátí, co za to můžete od Boha čekat? Vždyť i hříšníci půjčují hříšníkům, aby dostali stejně tolik nazpátek. Ale milujte své nepřátele, prokazujte dobrodiní a půjčujte a nic nečekejte zpět. Vaše odměna bude hojná a budete syny Nejvyššího, neboť on je dobrý k nevděčným i zlým. Buďte milosrdní, jako je milosrdný váš Otec! Nesuďte, a nebudete souzeni, nezavrhujte, a nebudete zavrženi. Odpouštějte, a bude vám odpuštěno. Dávejte, a dostanete, míru dobrou, natlačenou, natřesenou a vrchovatou vám dají do klína. Neboť jako měrou měříte, takovou se zase naměří vám.“

Komentáře jsou uzavřeny