Farní list Horní Němčí

NEDĚLNÍ ZAMYŠLENÍ – Někdy nevíme, jak dál…

Ukaž mi své cesty, Bože, a pouč mě o svých stezkách. Veď mě ve své pravdě. Ž 25

Možná se nám občas stane, že na naší cestě životem tak trochu bloudíme. Někdy jsme jakoby v mlze a cesta se nám zcela ztrácí. Proč jen nemůžeme najít ten správný směr!? Vždyť přeci víme, která cesta je pro nás ta pravá, a taky jsme si jistí tím, co je pro nás dobré. Ale je to opravdu tak jednoznačné? Pokud se dostaneme na rozcestí, zkusme do našeho rozhodování, kterou cestou se vydat dál, (opět) přizvat Boha. Není žádnou ostudou zeptat se na cestu. Ne každé logické rozhodnutí je totiž to správné a vůbec nemusí vést k našemu cíli. Jsme na cestě k našemu nebeskému Otci. Chceme-li se s ním na konci naší pouti setkat, nechme za sebou myšlenku, že náš vlastní orientační smysl je dokonalý, a že nám zcela stačí. Copak to nejde snáz s mapou, buzolou, či navigací o kterou můžeme kdykoliv požádat?

HORNÍ NĚMČÍ – nedělní ohlášky

§ Dar na kostel: 1 000 Kč. Dar na kapli: 500 Kč. Pán Bůh zaplať!

§ Příští neděli je celonárodní sbírka Haléř svatého Petra. Peníze papež František použije pro pomoc těm nejpotřebnějším na celém světě. Pán Bůh zaplať za Vaši štědrost.

POSTNÍ AKTIVITA PRO DĚTI

Děti, každý týden v neděli dostanete kartičku (MOUDROST – žlutá, SVATOST – modrá, KRÁSA – oranžová, ČISTOTA – fialová, OBĚTAVOST – zelená, POSLUŠNOST – červená). Na kartičkách jsou úkoly, na každý den jeden (pondělí až sobota). Úkoly můžete plnit v libovolném pořadí. Po splnění úkolu si vybarvíte symbol vedle úkolu. (Pokud bude pro vás některý z úkolů nesplnitelný, můžete jiný úkol splnit dvakrát.) Čtverečky se symboly odstřihnete a přineste do kostela jako svůj obětní dar.

POSTNÍ ZPYTOVÁNÍ SVĚDOMÍ PODLE KATECHISMU

Ø Ježíšova výzva k obrácení a k pokání nemíří především na vnější skutky, nýbrž na obrácení srdce, na vnitřní pokání. Bez něho zůstávají kající skutky neplodné a lživé. A vnitřní obrácení naopak nutí k tomu, aby se postoj pokání projevil navenek kajícími skutky.

Ø Vnitřní pokání může mít rozmanité projevy. Písmo zdůrazňuje zvláště tři způsoby: půst, modlitbu, almužnu, které vyjadřují obrácení ve vztahu k sobě samému, ve vztahu k Bohu a ve vztahu k druhým.

Ø Obrácení se uskutečňuje v každodenním životě smířením. – Odpouštíš každý den svým bližním? – Smíření je lék na tvé neklidné srdce.

Ø Obrácení se uskutečňuje v každodenním životě péčí o chudé. – Pomáháš chudým? – Přednost má skutek lásky. Ale i finanční dar (almužna) může hodně pomoci.

Ø Obrácení se uskutečňuje v každodenním životě konáním spravedlnosti a práva a jejich obranou. – Jsi spravedlivý k bližnímu nebo ho utiskuješ? – Myslíš jen na sebe (svoje práva) nebo jsi vnímavější k právům bližního?

Ø Obrácení se uskutečňuje v každodenním životě vyznáváním vin bratřím a sestrám. – Dokážeš uznat chybu před druhými? Dokážeš se omluvit? Zvláště nejbližším v rodině?

Ø Obrácení se uskutečňuje v každodenním životě bratrským napomenutím. – Napomínáš své bližní s láskou nebo v hněvu či nadřazenosti?

Ø Obrácení se uskutečňuje v každodenním životě revizí celého života. – Jak často před Bohem a s Bohem usměrňuješ svůj život?

Jak může vypadat půst – 11 tipů na každý den

1. Posunout si budík o 10 minut dřív. A těch deset minut ráno věnovat rozhovoru s Bohem. Pozvat Ježíše do prací, úkolů, setkání tohoto dne. Poprosit o ochranu pro sebe a pro lidi, které nosíme v našem srdci. Rána pro mnoho lidí bývají těžká – ale věřte, že těchto 10 minut je daleko cennějších v modlitbě než ve spánku.

2. Za 46 dní se dá přečíst Janovo a Lukášovo evangelium – pěkně každý den přesně jednu kapitolku. Zabere to přibližně 2 až 4 minuty denně. Často se stává, že události z Ježíšova života se nám vybaví během dne a zakusíme jeho pomoc a radu.

3. Každý den dát stranou jednu sladkou tyčinku nebo čokoládu a ty pak darovat. Nejde o dietu, ale o výraz lásky, kdy vezmu něco příjemného a daruji to svému bližnímu.

4. Vyndat si na stůl dvě nebo tři duchovní knížky a přečíst je. Proč na stůl? Aby nám překážely a nedovolily nám na ně zapomenout.

5. Vzít si adresář a každý den napsat SMS, e-mail, pohled nebo dopis člověku, kterého jsme dlouho neviděli, který to potřebuje. 46 lidem to může udělat radost. Můžeme obnovit vztahy, ukázat lidem, že je máme rádi, i když jsou třeba daleko. Můžeme potěšit ty, kdo to v životě mají těžké.

6. Vyndat si z mobilu, CD nebo MP3 přehrávače hudbu a vložit či uložit tamtéž nějaké duchovní slovo – třeba přednášky P. Vojtěcha Kodeta. Mnozí už mají zkušenost, že dlouhá cesta autem nebo nebo třeba i domácí úklid ubíhají daleko rychleji, pokud svou mysl zaměstnáme něčím smysluplným a duchovním.

7. Položit na televizi fialový přehoz, který bude zakrývat obrazovku (a nesundat ho až do Velikonoc). Ano, půst od televize. Nejen od zábavy, ale i od spousty zbytečných a negativních informací, které nám otravují naše srdce. Je neuvěřitelné, kolik lidí najednou získá něco, co dlouho neměli: čas.

8. Nepít žádný alkohol.

9. Každý postní týden jít ve všední den na jednu, dvě, tři mše sv. podle možností.

10. Udělat si seznam lidí, kterým jsem něco neodpustil, rozdělit si je do skupin a každý týden se za jednu skupinu modlit a odpustit jim.

11. Každý den hodit do kasičky – postní almužny 10, 20, 50, 100 korun – podle možností – a o Velikonocích je dát někomu potřebnému.

Zdroj Katolický týdeník – P. Bergman

PŘÍPRAVA NA PŘÍŠTÍ NEDĚLI – 25/2/2018

Postní doba připomíná nejzávažnější okamžiky z dějin naší záchrany. Do určité míry může být dnešním tématem „hora“. V 1. čtení nahlédneme do události, která předznamenala řadu postojů nejen Starého zákona, ale i Ježíšovy oběti. Na hoře také dostane Izrael zákon a na hoře zjeví Ježíš svoji slávu učedníkům. Položme si otázku, proč to Bůh dělá?

Evangelium Mk 9,2-10

Zjevení na hoře volně navazuje na první Ježíšovu předpověď vlastní smrti. Učedníci to však nepochopili a nepřijali. Pán jim dává zakusit svoji slávu, aby poznali, že předpověď smrti patří do velkolepé Boží strategie. Hora je odkazem na horu Sinaj, kde dostal Izrael Smlouvu. Oblak v biblické řeči představuje místo Boží slávy (Ez 1,28…).

Ježíš vzal s sebou Petra, Jakuba a Jana a vyvedl je na vysokou horu, aby byli sami. A byl před nimi proměněn. Jeho oděv zářivě zbělel – žádný bělič na zemi by ho nedovedl tak vybílit. Zjevil se jim Eliáš s Mojžíšem a rozmlouvali s Ježíšem. Petr se ujal slova a řekl Ježíšovi: „Mistře, je dobře, že jsme tady. Máme udělat tři stany: jeden tobě, jeden Mojžíšovi a jeden Eliášovi?“ Nevěděl totiž, co by měl říci; tak byli ustrašeni. Tu se objevil oblak a zastínil je. Z oblaku se ozval hlas: „To je můj milovaný Syn, toho poslouchejte!“ Když se rozhlédli, najednou u sebe neviděli nikoho jiného, jenom samotného Ježíše. Když sestupovali s hory, přikázal jim, aby nikomu nevypravovali o tom, co viděli, dokud Syn člověka nevstane z mrtvých. Toho slova se chytili a uvažovali mezi sebou, co to znamená „vstát z mrtvých“.

K ZAMYŠLENÍ

Proč Ježíš vystoupil na horu a zjevil učedníkům svoji slávu? Přítomnost Mojžíše, spojeného s darem Smlouvy, a Eliáše, největšího z proroků, oblak a Boží hlas… naznačují, kým Ježíš je. Ale učedníci jsou zmateni. Kam Ježíš míří, když toto všechno prožívají a nemají o tom mluvit? Boží záchrana není otázkou vysvětlování, pouček nebo definicí. Učedníci musí nejprve sami zažít Velikonoce, stát se svědky všech událostí a přijmout Ducha svatého. Pak teprve budou schopni mluvit o tom všem. I my jsme učedníky, i my potřebujeme nejprve na sobě zakusit moc Kristovy smrti a vzkříšení, přijmout Jeho Ducha, abychom mohli svědčit o velikosti Boží.

Komentáře jsou uzavřeny