Farní list Horní Němčí

ZAMYŠLENÍ – První krok ke smíření bývá těžký, ale Bůh je s námi

V té době vystoupil Jan Křtitel a kázal v judské poušti: „Obraťte se, neboť se přiblížilo nebeské království.“ (Mt 3,1-2)

Advent je hezký čas. Když se nenecháme zmást tím, co se během této doby děje v obchodech a na ulicích, můžeme ho prožít jako čas těšení se a radosti z toho, že Bůh chce přijít do našich životů. Advent má ale také jedno úskalí: Je tak krátký, že se nám může stát, že uteče jak voda a my ho „propásneme“. A přitom jsme během této doby vyzýváni, abychom učinili zásadní čin: „Obraťte se!“

Obrácení znamená nasměrovat svůj život opět tam, kam jsme mířili, když všechno bylo v pohodě a byli jsme šťastní. Dobře se to dá ilustrovat na mezilidských vztazích: Byly časy, kdy nám bylo s někým dobře, toužili jsme po tom být spolu, navzájem se obdarovávat, těšit se jeden z druhého. Ať už to byl vztah partnerský, sourozenecký, mezi rodiči a dětmi, mezi přáteli… A najednou se něco pokazilo, nechceme se vidět, nechceme spolu nic mít. Obdobně to platí i o našem vztahu k Bohu.

Jan Křtitel vyzývá radikálně: „Obraťte se!“ Tedy, neztrácejte čas! Je těžké udělat první krok ke smíření. Bojíme se, že budeme druhými odmítnuti. Můžeme mít ale jistotu, že když do našeho odhodlání ke smíření pozveme Ježíše, bude v tom s námi. Vždyť advent je přece doba, kdy Bůh přichází… Uzdravení vzájemných vztahů je dobrý způsob, jak se připravit na Vánoce. Už i proto, že dárky dostanou svůj smysl: Budou výrazem vztahu. Když máme někoho rádi, je jedno, jakou cenu dárek má. Když ve vztahu s druhým něco chybí, nenahradí to dárek ani za milion.

HORNÍ NĚMČÍ – nedělní ohlášky

· Dary na kostel 2 000 Kč. Pán Bůh zaplať

· Charita Uherský Brod vyhlašuje adventní sbírku trvanlivých potravin a základní drogerie určenou pro lidi v nouzi z našeho regionu. Pracovníci charity budou v naší obci potraviny vybírat ve čtvrtek 12. 12. 2019 v Horním Němčí v 16:45 – 16:55 hodin u kostela a ve Slavkově v 17:00 – 17:10 u obchodu Hruška. Takto vybrané potraviny stále pomáhají lidem v nouzi z našeho regionu. Předem moc děkujeme.

· Příští neděli je měsíční sbírka na opravy kostela.

· Tento týden můžete přinášet své úmysly na mši svatou na první čtvrtletí (leden – březen) roku 2020.

PŘIPRAVUJEME SE NA NEDĚLI: 15/12/2019

Předposlední neděle adventu zvěstuje blížící se radost (nazýváme ji „gaudete“ – radostná). Nejde o radost z laciné zábavy. Je třeba nechat ke svému srdci dolehnout skutečnost, že se Bůh stal tak blízkým. Boží království je již zde! Modleme se o jeho vítězství, o jeho plnost.

1. ČTENÍ Iz 35,1-6a.10

Judsko je ohrožováno Asyrskou říší (8. stol. př. Kr.). Severní Izrael pravděpodobně již padl (722 př. Kr.) a řada jeho obyvatel byla odvlečena do otroctví. Ale i Asyřané padnou (Iz 30) a s nimi i jejich přisluhovači (Iz 34). Slova o budoucnosti lze číst i jako předobrazy posledního soudu (Iz 34–35). V Izraeli je běžně doba sucha a doba dešťů, kdy rozkvete i poušť. Jmenované oblasti jsou na severu Izraele a patří k celoročně úrodným místům.

Zaraduje se vyprahlá step, jak lilie zajásá a vykvete poušť. Bujně vykvete, zajásá, zaplesá, zavýská. Bude obdařena nádherou Libanonu, krásou Karmelu a Šaronu. Můj národ uvidí slávu Hospodina, vznešenost našeho Boha. Posilněte skleslé ruce, ochablá kolena upevněte! Malomyslným řekněte: „Vzmužte se, nebojte se! Hle, Bůh váš přináší odvetu, odplatu božskou! On sám přijde a spasí vás!“ Tehdy se otevřou oči slepých, odemknou se uši hluchých. Tu poskočí chromý jak jelen a zaplesá jazyk němého. Vrátí se ti, které vykoupil Hospodin, s jásotem přijdou na Sión, věčné veselí bude jim věnčit hlavy, dojdou radosti a veselí, prchne starost a vzdychání.

2. ČTENÍ Jak 5,7-10

Text je částí poslední kapitoly listu. Do této neděle byl zařazen kvůli zmínce o příchodu Pána. V Izraeli v létě prší jen málo a voda je mnohem vzácnější než v podmínkách střední Evropy.

Bratři, vydržte všechno trpělivě až do té doby, kdy přijde Pán. Podívejte se na rolníka, jak čeká na drahocennou úrodu! Čeká na ni trpělivě, až přijde podzimní a jarní déšť. Vydržte i vy trpělivě a posilněte své srdce, neboť příchod Páně je blízko. Nestýskejte si, bratři, jeden na druhého, abyste nebyli souzeni. Hle, soudce už stojí přede dveřmi! Vezměte si, bratři, za vzor v utrpení a trpělivosti proroky, kteří mluvili jménem Páně.

EVANGELIUM Mt 11,2-11

Ježíš při svém působení reaguje na osobu Jana Křtitele. Odkazuje se přitom na Iz 35,5-6 (viz první čtení). Poukazuje tak na mesiánskou dobu, která právě nastává. Podobně i v druhé části textu zaznívá odkaz na proroka ohlašujícího příchod mesiáše.

Jan Křtitel slyšel ve vězení o Kristových činech. Poslal tedy k němu své učedníky s dotazem: „Ty jsi ten, který má přijít, anebo máme čekat jiného?“ Ježíš jim odpověděl: „Jděte a oznamte Janovi, co slyšíte a vidíte: Slepí vidí, chromí chodí, malomocní jsou očišťováni, hluší slyší, mrtví vstávají, chudým se hlásá radostná zvěst. A blahoslavený, kdo se nade mnou nepohorší.“ Když odcházeli, začal Ježíš mluvit k zástupům o Janovi: „Co jste vyšli na poušť vidět? Snad rákos zmítaný větrem? Nebo co jste vyšli vidět? Člověka oblečeného do jemných šatů? Ti, kdo nosí jemné šaty, jsou přece v královských palácích. Co jste tedy vyšli vidět? Proroka? Ano, říkám vám, víc než proroka. To je ten, o němž je psáno: ‘Já posílám svého posla před tvou tváří, aby připravil cestu před tebou.’ Amen, pravím vám: Mezi těmi, kdo se narodili ze ženy, nepovstal nikdo větší než Jan Křtitel. Ale i ten nejmenší v nebeském království je větší než on.“

K ZAMYŠLENÍ

Texty třetí adventní neděle nejen připomínají Jana Křtitele, ale především mluví o nastávající mesiánské době. Nyní začíná! Ježíš zvláštním způsobem umenšuje Jana. Proč? Jan je nejmenším v Božím království proto, že i když je prorokem Božím, nezažil slávu vzkříšení mesiáše na rozdíl od Kristových posluchačů. Ježíš nás tedy burcuje: Vždyť nastanou zásadní události, které změní celé dějiny světa… Kosmický rozměr těchto momentů zaznívá na pozadí běžných starostí spojených s obstaráváním předvánočních nákupů atd. I tehdy bylo pro posluchače obtížné připustit, že jsou svědky zásadních změn světa. Připustíme něco takového my? A přeci se mesiáš stal člověkem, je nám tak blízko, je mezi námi!

Komentáře jsou uzavřeny