Nedělní ohlášky: 7/1/2018

Dolní Němčí – oznámení: § Dary mládeže: 8 250 Kč. Janové darovali 1 800 Kč a Štěpáni a Štěpánky darovali 1 550 Kč. Pán Bůh zaplať! § Při Tříkrálové sbírce se vybralo 92 195 Kč. Pán Bůh zaplať dětem i dospělým, kteří se do organizace sbírky zapojili a poděkování patří také všem, kteří přispěli do pokladničky. § V úterý v 17 hodin je Misijní klubko. Ve středu je mše svatá zvláště pro děti a rodiče. Ve čtvrtek v 17 hodin je zkouška malé scholičky na faře. § V pátek přede mší svatou v 16,45 hodin bude Fatimská mariánská pobožnost. § Příští sobotu je v Blatničce Ples pro Antonínek. Více ve farním listu. § Fara Uherský Brod Vás srdečně zve v … Čtěte celý příspěvek ….

Nedělní ohlášky: 31/12/2017

Dolní Němčí – oznámení: § Při vánočních sbírkách se vybralo 41 900 Kč. Dar ročníku 1941: 600 Kč. Pán Bůh zaplať! § Ve středu je opět mše svatá zvláště pro děti a rodiče. Prosím, přicházejte se svými dětmi a vnuky. Ve čtvrtek v 17 hodin je opět zkouška malé scholičky na faře. § Na první pátek je od 9 hodin vystavena Nejsvětější svátost oltářní. Prosím, zapište se do adorační služby. V 16:15 hodin je příležitost ke svátosti smíření. V 17 hodin společná adorace a po mši svaté bude svátostné požehnání. § Na první sobotu bude přede mší svatou Fatimská mariánská pobožnost od 7:45 hodin. § Farář děkuje všem, kteří se jakkoliv podíleli na letošním Žehnání vína. § V sobotu má … Čtěte celý příspěvek ….

Nedělní ohlášky: 17/12/2017

Dolní Němčí – oznámení: § Dary nemocných: 5 400 Kč. Ostatní dary na kostel: 19 400 Kč. Pán Bůh zaplať! § Od pondělí do čtvrtka budou v 7 hodin rorátní zpěvy a modlitby (beze mše svaté). V pátek v 7 hodin je rorátní mše svatá s dětmi, po které mají děti společnou snídani ve farní dvoraně. § V pondělí přede mší svatou v 16:45 hodin je pobožnost Hledání noclehu. § V úterý je v naší farnosti Adorační den. Je to den modliteb za naši arcidiecézi, otce arcibiskupa a pomocné biskupy. A taky den vzájemných modliteb za kněžský seminář a naši farnost. Od 9 do 17 hodin je příležitost k osobní adoraci. Prosím, zapište se do adorační služby vzadu v kostele. … Čtěte celý příspěvek ….