Požehnané vánoce 2016

Boží Syn se narodil jako člověk v Betlémě. Jak nejlépe oslavit událost starou 2000 let? Dovol Ježíši, aby se teď narodil ve tvém srdci? A jak se Bůh může narodit v tvém srdci? Tím, že ho přijmeš do svého života. A jak ho přijmout do života? Jdi ke svatému přijímání a pak s Kristem rozmlouvej v modlitbě. Požehnané svátky vánoční ti vyprošuje P. Petr Hofírek

Nedělní ohlášky: 18/12/2016

Dolní Němčí – oznámení: § Dnes v neděli je ve 14 hodin modlení za +Antonína Kadlčka, který má v úterý ve 14 hodin pohřeb. § Na pondělí v naší farnosti připadá Adorační den a den modliteb za bohoslovce. Nejsvětější Svátost bude vystavena v 9 hodin. Prosím, zapište se do adorační služby. I když vrcholí předvánoční shon, najděte si chvíli a přijďte se modlit do ticha kostela před eucharistií. Společná adorace bude přede mší svatou od 17 hodin. Po mši svaté bude svátostné požehnání. V tento den se modlíme za otce arcibiskupa Jana a celou arcidiecézi. Budeme také prosit za bohoslovce, kteří zas tento den v modlitbách myslí na naši farnost. § Dary nemocných: 8 800 Kč. Ostatní dary: 2 000 … Čtěte celý příspěvek ….

Nedělní ohlášky: 11/12/2016

Dolní Němčí – oznámení: § Dar biřmovanců na kostel: 6 400 Kč. Dar ročníku 1939: 500 Kč. Ostatní dary: 1 500 Kč. Pán Bůh zaplať! § V pondělí má náboženství v 13,30 hodin 6. a 7. třída. § V pondělí se nebude zpovídat přede mší svatou. § V úterý v 9 hodin je mše v kapli v charitním domě. Od 8:30 hodin tam budu zpovídat. Po mši svaté navštívím na pokojích ty, kteří budou mít zájem a nemohou přijít na mši svatou. § Ve středu je mše svatá zvláště pro děti a rodiče. § Ve čtvrtek a pátek od 9 hodin kněz navštíví nemocné se svatým přijímáním. § V pátek je spaní na faře pro starší děti. Sraz je na … Čtěte celý příspěvek ….